31.03.2021

Информация
за стипендиите за II срок на учебната 2020/2021 г.

След направени разчети за разпределяне на средствата за стипендии от бюджета на МГ „Д- Петър Берон“ – Варна за 2021 г., с решение на училищната комисия и със заповед №РД-09-435/31.03.2021 г. на директора на гимназията, се отпускат стипендии за II срок на учебната 2020/2021 г. на ученици, завършили основно образование както следва:

  • 446 ученици с успех от 5,75 до 6  по 21 лв./месец
  • 6 ученици с доход на член от семейството под 617,67 лв по 30 лв./месец;
  • 18 ученици без родител/родители – по 30 лв./месец
  • 3 ученици с трайни увреждания над 50% – по 30 лв./месец
  • 13 ученици, с отпуснати спитендии за „без родител/родители“ или „с трайни увреждания“ по 10,50 лв./месец
  • 2 еднократни стипендии по 50 лв.

Евгения Михайлова
Председател на училищната комисия по стипендиите

 

16.02.2021

Отпускане на стипендии за учениците след завършено основно образование за II срок на учебната 2020/2021 г.

Заповед за отпускане на стипендии за учениците от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна след завършване на основното образование за II срок на учебната 2020/2021 г.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от дадените хипервръзки по-долу (всички са във формат *.pdf):
Приложение 1: Заявление-декларация        Приложение 2: Заявление – Раздел III/IV

 

 

04.12.2020 г.

Информация на училищната комисия по стипендиите

След обработване на всички подадени документи за отпускане на стипендии на ученици, завършили основно образование, съгласно ПМС № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно
образование, обн. – ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.за I срок на учебната 2020/2021 г. са отпуснати следните стипендии:
– за отличен успех от 5,75 до 6,00: 501 ученици по 28 лв./месец;
– за отличен успех от 5,50 до 5,74: 105 ученици по 22 лв./месец;
– за ученици от VIII клас с бал 390 – 400: 41 ученици по по 22 лв./месец;
– за подпомагане достъпа до образование и преодоляване на отпадането: 11 ученици по 35 лв./месец- за подпомагане на ученици с трайни увреждания, със степен на увреждане 50 и над 50%: 3 ученици по 35 лв./месец;
– За ученици без родител/и: 17 ученици по 35 лв./ месец.
Стипендиите са приведени по сметките на учениците.

Предеседател на комисията: Е. Михайлова

10.11.2020 г.
Във връзка с одобрено дофинасиране на бюджета за стипендии на учениците, завършили основно образование, директорът на гимназията във своя заповед удължава сора за подаване на стипендии до 13.11.2020 г.(петък).
Всички подадени до момента документи са обработени и одобрени.
Документи могат да подават:
– учениците от IX до XII клас с успех от 5,50 до 5,74 за предходната учебна година;
– ученици без родител, в тежко материално положение или с увреждане над 50%.
Документите се подават в счетоводството на училището след като са попълнени и подписани от ученик и родител. Успехът ще бъде проверен и нанесен от член на комисията.
При невъзможност за подаване на място, сканираните попълнени документи могат да се подадат и онлайн на [email protected].
Всички подали и подаващи документи трябва да си издадат дебитни карти „Младежки пакет“ към Банка ДСК.

Актуализирани правила за отпускане на стипендии в МГ „Д-р Петър Берон“

 

04.11.2020 г.
Във връзка с решението на МС с ПМС № 295 от 29 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на стипендии, обн. в ДВ бр.94/3.11.2020 г. , ще се забави обявяването на списъка на учениците, на които ще се отпускат стипендии за I срок на учебната 2020/2021 г.

 

Отпускане на стипендии за учениците след завършено основно образование за I срок на учебната 2020/2021 г.

Правила за условията за получаване на стипендии от учениците от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна след завършване на основното образование за I срок на учебната 2020/2021 г.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от дадените хипервръзки по-долу (всички са във формат *.pdf):
Приложение 1: Заявление-декларация       Приложение 2: Заявление – Раздел III/IV