Отпускане на стипендии за учениците след завършено основно образование за II срок на учебната 2017/2018г.

Заповед за отпускане на стипендии за II срок на учебната 2017/2018 година

Правила за отпускане на стипендии в МГ „Д-р Петър Берон“
Заповед на директора за утвърждаване на правилата за отпускане на стипендии и образците на документи, необходими при кандидатстването за стипендии
Заповед на директора за прилагане на правилата за отпускане на стипендии за II срок на учебната 2017/2018г.

Документи за кандидатстване за стипендии се подават в Касата на МГ „Д-р П. Берон“ в периода от  26.02.2018 г.  до 12.03.2018 г. включително (от 8.30 ao 16.00 ч.) .

Учениците, които кандидатстват по Раздел II, т.1.1., попълват само I. Успех от Заявление-декларация;
Учениците, които кандидатстват по Раздел II, т.1.3. и 1.4., попълват само I.Успех от Заявление-декларация и  съответните документи;
Учениците, които кандидатстват по Раздел II, т.1.2., попълват всичките раздели от Заявление-декларация и прилагат съответните документи.
Учениците, които кандидатстват по Раздел III, т.1.1., подават заявление, заявление-декларация с попълнени всички раздели и съответните документи, регламентирани в Раздел III, т.1 и т.2.
Учениците, които кандидатстват по Раздел III, т.2., подават заявление, заявление-декларация (без да попълват Раздел III) и документи, подкрепящи основанието.
Учениците, които кандидатстват по Раздел IV, т.1.1., подават заявление, заявление-декларация с попълнени всички раздели и съответните документи, регламентирани в Раздел IV, т.2, т.3, т.4.

За всички стипендии класният ръководител попълва „Забележка“ от Заявление-декларация.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от дадените хипервръзки по-долу (всички са във формат *.docx):
Заявление-декларация    Декларация за доходи    Декларация – приложение 4     Заявление – Раздел III/IV

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (ДВ №103/28.12.2017г.)