Отпускане на стипендии за учениците след завършено основно образование за II срок на учебната 2019/2020г.

Важно!
Във връзка с обединяване на Банка ДСК и Експресбанк всички ученици, които получават стипендии, трябва да сменят банковите си сметки и дебитни карти и да представят в касата /счетоводство/ на Гимназията новите си банкови сметки не по-късно от 31.03.2020 г.

Правила за отпускане на стипендии в МГ „Д-р Петър Берон“
Заповед на директора за прилагане на правилата и заповед за утвърждаване на документите за отпускане на стипендии за II срок на учебната 2019/2020г.

При кандидатстване за стипендиите по II.1.1. от „Правила и условия за отпускане на стипендии в Математическа гимназия „Д-р П. Берон“ – гр. Варна“ се подава заявление-декларация (Приложение 1), без да се попълват Раздел II и Раздел III.

При кандидатстване за стипендиите по II.1.3., II.1.4. се подава заявление-декларация (Приложение 1), без да се попълва Раздел II и Раздел III., и съответните документи, регламентирани в Раздел II, т.3. на „Правила и условия за отпускане на стипендии в Математическа гимназия „Д-р П. Берон“ – гр. Варна“

При кандидатстване за стипендиите по II.1.2. от „Правила и условия за отпускане на стипендии в Математическа гимназия „Д-р П. Берон“ – гр. Варна“се подава заявление-декларация (Приложение 1), с попълнени Раздел II и Раздел III. и съответните документи, регламентирани в Раздел II.т.3. на същите Правила.

При кандидатстване за стипендии по III.1.1. се подава заявление(Приложение 2), заявление-декларация(Приложение 1) с попълнен Раздел III. „Материално положение“ и съответните документи, регламентирани в Раздел III.т.1.2. на същите Правила.

При кандидатстване за стипендии по III.2. от „Правилата за отпускане на стипендии в МГ“Д-р П. Берон“ се подава заявление (Приложение 2), заявление-декларация (Приложение 1), без да се попълва Раздел III. „Материално положение“ и съответните документи, подкрепящи основанието.

При кандидатстване за стипендиите по IV.1.1. от „Правила и условия за отпускане на стипендии в Математическа гимназия „Д-р П. Берон“ – гр. Варна“се подава заявление(Приложение 2), заявление-декларация (Приложение 1) с попълнен Раздел III. „Материално положение“ и съответните документи, регламентирани в Раздел IV.т.2, т.3. и т.4. на същите Правила.

За всички стипендии класният ръководител попълва „Забележка“ от Заявление-декларация.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от дадените хипервръзки по-долу (всички са във формат *.pdf):
Приложение 1: Заявление-декларация   Приложение 2: Заявление – Раздел III/IV   Приложение 3: Декларация за доходи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (ДВ №103/28.12.2017г.)