Отпускане на стипендии за учениците след завършено основно образование за I срок на учебната 2017/2018г.

Протоколно решение на комисията по стипендиите за отпускане на стипендии за I срок на учебната 2017/2018 година

Правила за отпускане на стипендии в МГ „Д-р Петър Берон“
Заповед на директора за утвърждаване на правилата за отпускане на стипендии и образците на документи, необходими при кандидатстването за стипендии
Заповед на директора за прилагане на правилата за отпускане на стипендии за I срок на учебната 2017/2018г.

Учениците, които кандидатстват по Раздел II, т.1.1., попълват само I. Успех от Заявление-декларация;
Учениците, които кандидатстват по Раздел II, т.1.3. и 1.4., попълват само II.Семейно положение от Заявление-декларация и прилагат съответните документи;
Учениците, които кандидатстват по Раздел II, т.1.2., попълват всичките раздели от Заявление-декларация и прилагат съответните документи.
Учениците, които кандидатстват по Раздел III, т.1.1., подават заявление, заявление-декларация с попълнени всички раздели и съответните документи, регламентирани в Раздел III, т.1 и т.2.
Учениците, които кандидатстват по Раздел III, т.2., подават заявление, заявление-декларация (без да попълват Раздел III) и документи, подкрепящи основанието.
Учениците, които кандидатстват по Раздел IV, т.1.1., подават заявление, заявление-декларация с попълнени всички раздели и съответните документи, регламентирани в Раздел IV, т.2, т.3, т.4.

За всички стипендии класният ръководител попълва „Забележка“ от Заявление-декларация.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от дадените хипервръзки по-долу (всички са във формат *.doc):
Заявление-декларация  Декларация за доходи  Декларация – приложение 1  Заявление – Раздел III/IV

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, обнародвано ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., влязло в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г.