Отпускане на стипендии за учениците след завършено основно образование за II срок на учебната 2019/2020г.

08.04.2020 г.
Важно!
Във връзка с изискването за представяне на новите банкови сметки на стипендиантите, уточняваме, че не е необходимо да се представят в МГ. Банка ДСК  е създала организация за служебно конвертиране към нова банкова сметка. Информацията ще бъде изпратена по служебен път до МГ.
Учениците трябва да получат съответните дебитни карти от клон на банката.

Важно!
Във връзка с обединяване на Банка ДСК и Експресбанк всички ученици, които получават стипендии, трябва да сменят банковите си сметки и дебитни карти и да представят в касата /счетоводство/ на Гимназията новите си банкови сметки не по-късно от 31.03.2020 г.

Правила за отпускане на стипендии в МГ „Д-р Петър Берон“
Заповед на директора за прилагане на правилата и заповед за утвърждаване на документите за отпускане на стипендии за II срок на учебната 2019/2020г.

При кандидатстване за стипендиите по II.1.1. от „Правила и условия за отпускане на стипендии в Математическа гимназия „Д-р П. Берон“ – гр. Варна“ се подава заявление-декларация (Приложение 1), без да се попълват Раздел II и Раздел III.

При кандидатстване за стипендиите по II.1.3., II.1.4. се подава заявление-декларация (Приложение 1), без да се попълва Раздел II и Раздел III., и съответните документи, регламентирани в Раздел II, т.3. на „Правила и условия за отпускане на стипендии в Математическа гимназия „Д-р П. Берон“ – гр. Варна“

При кандидатстване за стипендиите по II.1.2. от „Правила и условия за отпускане на стипендии в Математическа гимназия „Д-р П. Берон“ – гр. Варна“се подава заявление-декларация (Приложение 1), с попълнени Раздел II и Раздел III. и съответните документи, регламентирани в Раздел II.т.3. на същите Правила.

При кандидатстване за стипендии по III.1.1. се подава заявление(Приложение 2), заявление-декларация(Приложение 1) с попълнен Раздел III. „Материално положение“ и съответните документи, регламентирани в Раздел III.т.1.2. на същите Правила.

При кандидатстване за стипендии по III.2. от „Правилата за отпускане на стипендии в МГ“Д-р П. Берон“ се подава заявление (Приложение 2), заявление-декларация (Приложение 1), без да се попълва Раздел III. „Материално положение“ и съответните документи, подкрепящи основанието.

При кандидатстване за стипендиите по IV.1.1. от „Правила и условия за отпускане на стипендии в Математическа гимназия „Д-р П. Берон“ – гр. Варна“се подава заявление(Приложение 2), заявление-декларация (Приложение 1) с попълнен Раздел III. „Материално положение“ и съответните документи, регламентирани в Раздел IV.т.2, т.3. и т.4. на същите Правила.

За всички стипендии класният ръководител попълва „Забележка“ от Заявление-декларация.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от дадените хипервръзки по-долу (всички са във формат *.pdf):
Приложение 1: Заявление-декларация   Приложение 2: Заявление – Раздел III/IV   Приложение 3: Декларация за доходи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (ДВ №103/28.12.2017г.)