Национална програма „ Заедно в изкуствата и спорта“

Математическа гимназия  „ Д-р Петър Берон“ – Варна втора година е одобрена за  участие в Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“, която е в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

 

Основните цели на програмата са:

  • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
  • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
  • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
  • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
  • Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
  • Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
  • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

 

Дейностите, по които училището участва са:

Модул 1 „Изкуства“

Направление – „Музикално изкуство“

Училищна рок група с ръководител Мария Петрова, учител по музика в МГ „ Д-р Петър Берон“.

 

Направление „Театрално и филмово изкуство“

Училищен театър с ръководители  Веселина Михалкова-Стоянова – Артистичен директор на ДТ „Стоян Бъчваров” и   Даниела Викторова-Ангелова – актриса в ДТ „Стоян Бъчваров”.

 

Включването в програмата става след подаване на заявления от учениците.

Представителните изяви на сформираните клубове се радват на изключителен интерес от страна на учениците в училището.