Работно време
8:00 – 12:00 часа
12:30 – 16:30 часа
Почивен ден: събота и неделя
Библиотекар: Соня Янчева

lib1Библиотечно-информационният център при Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” гр. Варна се явява наследник на библиотеката на Варненската девическа гимназия, създадена преди повече от 125 години. Той има важна роля в училищния живот и цели задоволяването на учебните и научни потребности на учениците и преподавателите.
Библиотечно-информационният център (БИЦ) – включва читалня за учениците от средния и горния курс на гимназията,която предстои да бъде оборудвана с компютри (работни места) осигуряващи постоянен достъп до Интернет и автоматизираните бази данни на библиотеката.

lib16Фондът на библиотеката включва 26991 тома, от които 5245 тома е литература на чужд език – руски, английски, немски и френски . С цел подпомагане на учебно-възпитателната работа ежегодно се осигурява богат абонамент на периодични издания, чиито статии се описват аналитично и систематизират в тематични картотеки (също вече автоматизирани).
Работата на БИЦ основно е насочена към подпомагане на учебния процес и самообразованието на читателите. Културното и научно-образователното значение на БИЦ се състои преди всичко в това, че потребителите получават достъп до книжни издания, както и до професионално изготвен справочен апарат, който съответства на изискванията на съвременното образование.
Започналата автоматизация на библиотечно-информационните процеси тук, е фактор за оптимизиране обслужването на читателите, който осигурява възможност за пълнота, актуалност и системност на предоставяната информация. Библиотечно-информационният център е свързан с училищната компютърна мрежа и чрез нея предоставя своя електронен каталог в режим оn-line, а също така има достъп до ресурсите в световната информационна мрежа Интернет.
Това е първата училищна библиотека, в която е поставено началото на автоматизиране на библиотечно-информационните процеси.

lib12Услуги, които БИЦ предоставя на потребителите:

• Комплектува българска и чужда литература от издателски каталози, книжарници и др. Набавя книги чрез покупка, обмен и дар, съобразно нуждите на учебния и научноизследователски процес, обработва новопостъпилата литература и я отразява в автоматизирания каталог.
• Осигурява научна информация за ученици и преподаватели, както чрез традиционните, така и чрез новите информационни технологии – търсене в електронния каталог на библиотеката, базите данни и Интернет.
• Изготвя писмени и устни библиографски и фактографски справки по заявка и за нуждите на учебния процес.
lib9• Осъществява обучение на потребителите за ползване ресурсите на библиотеката и им съдейства при информационно издирване в Интернет.
• Обслужва читателите на библиотеката в заемна служба и читалня. Регистрира новите читатели като им издава читателски карти, раздава литература за дома и изпълнява заявки за читалнята.
• Дава информация на читателите по интересуващите ги теми и им помага при ползване на ресурсите на библиотеката. Поддържа и контролира опазването на фонда на библиотеката.
• Осигурява възможност за дистанционен достъп в режим on-line до автоматизирания каталог на библиотеката и до базата данни със статии от списания и сборници.
• Предлага помощ и консултира при подбор на материали по определени теми
• От февруари 2010 г. библиотеката е член на Международната мрежа на училищните библиотеки

reg_logolib15

Кадри на БИЦ

Соня Александрова Янчева- библиотекар, магистър по специалността “Библиотечно–информационни дейности и културна политика” със специализация “Информационно осигуряване в науката и образованието”. В библиотеката работи от 1987 година.