Актуална информация за МГ

Обучение в електронна среда от разстояние

Полезни материали

Правилник за организацията на обучението, възпитанието и труда в МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ВАРНА във връзка с насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 (*.pdf)