На 12.01.2023 г. се проведе финална среща за договаряне на съвместните инициативи между STRYPES (СТРАЙПС) и МГ „Д-р Петър Берон“, Варна, на която участваха Елеонора Павлова (директор на МГ-Варна), Галина Момчева (учител в МГ-Варна и Председател на Фондация BioMed-Varna), Атанас Филчев (Управляващ STRYPES България), Йонко Георгиев (Ръководител отдел разработчици STRYPES България) и Кръстьо Дренски (Управител на STRYPES, офис Варна).

Елеонора Павлова и Атанас Филчев подписаха споразумение за сътрудничество, в което ИТ компанията ще работи съвместно с екипа на гимназията, с цел подкрепата на профилирано и професионално образование за развитието на ИТ кадри в ключови направления (софтуерна разработка, вградени системи и изкуствен интелект).

През 2023 г. STRYPES ще бъде една от обучаващите организации-работодатели на МГ-Варна по Проект № BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ и ще приеме стажанти от 11 клас в офиса си във Варна. Проектът „Ученически практики-2“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ангажираща, навременна и адекватна е експертната и финансовата подкрепа на ИТ компанията STRYPES на инициативата на Галина Момчева – MGStrypes2023. Инициативата е насочена към учениците от 8е клас, обучаващи се в професионална паралелка в гимназията по професия „Програмиране на изкуствен интелект“, а целта е учениците веднага да навлязат в проблематиката, свързана със специалността си.  „Основна цел на инициативата е създаване на мотивираща среда за обучение по професията/специалността на учениците. Причината е, че учениците не могат “да видят” връзката с крайната цел в началото на обучението си. Независимо от факта, че учебните предмети са съобразени с крайната цел на обучението, планирането на дейности и учебно съдържание ограничава свободата за персонализиране на използвани инструменти, дейности и практики към всеки отделен ученик. Настоящата инициатива ще подпомогне разрешаването на тези известни на училищната ни общност проблеми.“ Галина Момчева

„В STRYPES подкрепяме ИТ образованието, полезните инициативи и промотираме добрите практики в цялата страна“ каза Кръстьо Дренски, а Йонко Георгиев сподели, че част от идентичността на СТРАЙПС е да подпомагат следващото поколение.

„Културата на СТРАЙПС е да се развиваме и учим нови неща всекидневно. Компанията има много и разнообразни позиции и проекти, с които заедно се развиваме.“ каза Атанас Филчев, Управляващ СТРАЙПС в България.

В рамките на инициативата MGStrypes2023 учениците ще участват в допълнителни дейности и занятия за запознаване с текущи и перспективни позиции за кариери, свързани с изкуствен интелект.     Ще се срещат с екипи от анализатори и аналитични отдели на компании, ще изучават допълнително програмиране с Python, с цел анализи на данни, запознаване с алгоритми, използвани в AI, управление на роботи и обработка на данни от сензори, работа в лабораториите на STEM центъра на МГ-Варна, семинарни занятия за запознаване с изчислителни модели с Wolfram Research Mathematica. В резултат от работата си по екипните проекти и напредъка си служители от STRYPES ще участват в процеса по оценяване      на придобитите умения от учениците и ще връчат шестмесечни стипендии на двама ученика.

Елеонора Павлова „Директор на МГ-Варна“ финализира срещата с „Благодарност за подкрепата  в усилията на екипа на гимназията за стимулиране на интереса на учениците, повишаването на качеството и практическата ориентация на обучението по професията „Програмист на изкуствен интелект”.

Инициативата ще бъде представена на регионални, национални и международни форуми.