УС на МГНие сме Ученически съвет на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

Целеустремени и трудолюбиви, учениците на Математическа гимназия учредяват Ученически съвет на 21.10.2002г. Като символ на обединение и промяна, той заема ключова роля в училищната дейност. С ентусиазъм и упоритост бе изготвен Устав, в чийто процес на съставяне Ученически съвет съзнава възможността да изгради сътрудничество между Ръководните органи, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. За постигане на своята цел, Ученически съвет излъчва своите представители:

 

РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Цветелина Александрова XIЖ – председател

Марк Киричев XIЕ – зам. председател

Антоанета Добрева XБ – зам. председател

Тервел Стоянов XД – зам. председател

Славена Дудренова XЕ – зам. председател

Микаел Тертерян IXГ – връзки с обществеността

Янислав Харизанов VIIIГ – връзки с обществеността

Алекзандър Ковачев XIД – секретар

 

КОМИСИИ

ИЗКУСТВО – Антоанета Добрева XБ – ръководител
НАУКА – Марк Киричев XIЕ  и Тервел Стоянов XД – ръководители
СПОРТ – Славена Дудренова XЕ – ръководител

ОТГОВОРНИЦИ НА ВИПУСКИТЕ:

 • 8 клас – Панка Йорданова VIIIВ
 • 9 клас – Даница Костова IXА
 • 10 клас – Христина Христова XГ
 • 11 клас – Джулия Ангелова XIГ
 • 12 клас – Божидар Клоучек XIIА

                                     

 

 

Цел: Ученически съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството на МГ. В този смисъл основната цел на УС е да осъществява комуникацията между учениците от една страна и отделните институции от друга.

Основните задачи, които си поставя са:

 • Да съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците;
 • Да организира вътрешните и извънкласните училищни занимания, състезания, конкурси и др.;
 • Да стимулира ангажираността на учениците в общо училищния живот;
 • Да съдейства за изграждането на активна позиция към решенията на всички проблеми, възникнали в процеса на работа на общността;
 • Да поддържа активно участието в дейности, насочени към личностното развитие и поемане на отговорност;

 

УСТАВ И ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

Дейност:

 • обединява и представлява учениците от училището.
 • мотивира и обединява връстниците си за определени каузи.
 • дава гласност на проблемите на учениците.
 • защитава правата и интересите на учениците.
 • оптимизиране комуникацията с различни институции и организации.
 • стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот.
 • съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в училищната общността.
 • участва активно в дейности, насочени към личностното развитие на учениците и поемане на отговорност.
 • осъществява приемственост между поколенията и да съхранява и издига националната духовност.
 • насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и критичност у учениците.
 • създава позитивна образователна, културна и социална среда за диалог между учениците в зависимост от тяхната възраст и компетентности.
 • изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение.

С цел оптимизиране работата на УС учредяваме следните комисии:

Комисия по наука:

 • Основна цел на комисията
  Да разпространява, да информира и да организира предстоящи събития, в областта на науката, подпомагайки развитието на учениците от МГ “Д-р Петър Берон“ както чисто академично, така и като личности. Целта на комисията е да запази авторитета на гимназията като едно от най-добрите учебни заведения в страната и да допринесе за общността на учениците, давайки им шанс да представят себе си в множество направления, участвайки в събитията, които комисията ще организира.
 • Основен план със събития
  • „Коледни експерименти“ – представяне на научната дейност пред учениците на гимназията със съдействието на учители и ученици, имащи желание да покажат своята работа и труд в извънучилищните школи и проекти.
  • Ден на числото π – презентация на тема „Историята на π и неговите приложения в днешно време“.
  • Седмица на науката – ще бъде дадена възможност на учениците да представят своите проекти и разработки пред свои съученици, показвайки своя талант и страст към науката. На събитието ще бъдат представяни презентации, водени лекции за съответните научни проекти.
  • Състезание по точни и природни науки – ще бъде организирано състезание за учениците, имащи желание да се докажат академично.

Комисия по спорт:

 • Основна цел на комисията

Целта на комисията по спорт е да подпомогне за информираността на учениците за всички спортни клубове и за всички вътре- и извънкласните спортни занимания и постижения на учениците на Математическа гимназия. Да подпомогне поддържането на позитивен социален климат в гимназията чрез интересни занимания (Weekly challenges), с което да привлече повече интерес към дейността на Ученически съвет и да я популяризира.

 • Weekly challenges – Какво всъщност представляват те?

Weekly challenges са предизвикателства под формата на задачи насочени към учениците, с цел разчупване на тяхното ежедневие.

Задачите ще бъдат различни по вид, като ще има и индивидуални за всеки и за клас. Всеки месец ще предизвикваме находчивостта и креативността на учениците чрез една индивидуална и една обща за класа задача.

Комисия по изкуства

 • Основна цел на комисията

Комисията има за цел да подпомогне вътре- и извънкласните занимания, социални кампании и проекти, организирани от Ученически съвет, както и да подобри информираността на учениците на гимназията за предстоящи събития. Чрез иновативни методи да се привлекат повече ученици да участват в проектите и събитията, организирани от УС, като по този начин се популяризира дейността на УС и се сплотява ученическата общност.

 

План за работа на УС

 1. Отбелязване на Международен ден на учителя – 5.10
  • Поздрав към учителите по служебните пощи
 2. КАМПАНИЯ – 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора
 3. Ден на народните будители – 1.11
  • Поздрав към учителите по служебните пощи
 4. Световен ден на толерантността – 16.11.19г.
 5. Отбелязване на Световния ден за борба с насилието на жени – 25.11
  • Поставяне на информационен постер
 6. КАМПАНИЯ – 1 декември – Световен ден за борба със СПИН
 7. Организиране на конкурс „Коледен дух“
  • Избор на жури, което оценява коледния дух на класовете, участвали в конкурса
  • Изработване на грамоти за участниците и победителя
 8. КАМПАНИЯ – Безопасен интернет – м. февруари
 9. Отбелязване на Свети Валентин – 14.02
 10. Организиране на състезание за най-дълъг скок по случай обесването на Васил Левски – 20.02
 11. Организиране на поход по случай 3 март
 12. КАМПАНИЯ – „Не шофирай ако си пил“ – м. март
 13. КАМПАНИЯ – Превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – м. април
 14. Международен ден на Земята – 22.04
  • Събиране на хартия с цел закупуване на дърво;
 15. Отбелязване на Международния ден на танца – 29.04
  • Организиране на народни танци в двора на училището
 16. Отбелязване на Световен ден на блондинката – 30.05
  • Снимка на всички блондинки в гимназията
 17. Ден на ученическото самоуправление – м. май
 18. КАМПАНИЯ: Международен ден за борба с наркоманиите – 26.06