УС на МГНие сме Ученически съвет на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

Целеустремени и трудолюбиви, учениците на Математическа гимназия учредяват Ученически съвет на 21.10.2002г. Като символ на обединение и промяна, той заема ключова роля в училищната дейност. С ентусиазъм и упоритост бе изготвен Устав, в чийто процес на съставяне Ученически съвет съзнава възможността да изгради сътрудничество между Ръководните органи, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. За постигане на своята цел, Ученически съвет излъчва своите представители:

 

РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Александър Янев XIБ – председател

Яна Каишева XIБ – зам. председател

Даница Костова XIА – зам. председател

Емил Петров XIА – зам. председател

Микаел Тертерян XIГ – връзки с обществеността

Рая Демирева XIБ – връзки с обществеността

Янислав Харизанов XГ – секретар

 

ОТГОВОРНИЦИ НА ВИПУСКИТЕ:

 • 8 клас – Румяна Лазарова VIIIД
 • 9 клас – Цветелина Георгиева IXЕ
 • 10 клас – Леонора Янкова XА
 • 11 клас – Даница Костова XIА
 • 12 клас – Тервел Стоянов XIIД

 

                                     

 

Цел: Ученически съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството на МГ. В този смисъл основната цел на УС е да осъществява комуникацията между учениците от една страна и отделните институции от друга.

Основните задачи, които си поставя са:

 • Да съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците;
 • Да организира вътрешните и извънкласните училищни занимания, състезания, конкурси и др.;
 • Да стимулира ангажираността на учениците в общо училищния живот;
 • Да съдейства за изграждането на активна позиция към решенията на всички проблеми, възникнали в процеса на работа на общността;
 • Да поддържа активно участието в дейности, насочени към личностното развитие и поемане на отговорност.

 

УСТАВ И ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

Дейност:

 • обединява и представлява учениците от училището.
 • мотивира и обединява връстниците си за определени каузи.
 • дава гласност на проблемите на учениците.
 • защитава правата и интересите на учениците.
 • оптимизиране комуникацията с различни институции и организации.
 • стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот.
 • съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в училищната общността.
 • участва активно в дейности, насочени към личностното развитие на учениците и поемане на отговорност.
 • осъществява приемственост между поколенията и да съхранява и издига националната духовност.
 • насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и критичност у учениците.
 • създава позитивна образователна, културна и социална среда за диалог между учениците в зависимост от тяхната възраст и компетентности.
 • изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение.

 

 

План за работа на УС

 1. Коледни събития
  • Украсяване на елха на МГ
  • Поздравителни електронни картички за Коледа и Нова година за ученици и учители
  • Организиране на конкурс „Най-добра Коледна снимка“
 2. Отбелязване на Международния ден на думата благодаря – 11.01
 3. Международен ден на прегръдката – 21.01
 4. Отбелязване на Свети Валентин – 14.02
 5. Отбелязване на Баба Марта – 01.03
 6. Отбелязване на трети март
 7. Турнири по видеоигри – от 03.04 до 05.04
 8. Седмица на киното – от 02.04 до 08.04
 9. Денят на самоуправлението – 09.05
 10. Отбелязване на „Денят на блондинките“ – 31.05