Untitled-1Ние сме Ученически съвет на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

Появихме се на бял свят на 20.10.2002 г., защото почувствахме необходимост да имаме своя организация, която да защитава интересите ни. С много ентусиазъм изготвихме устав. В процеса на неговото разработване стигнахме до извода, че УС може да бъде посредник между учениците и останалите организации в училище: ръководните органи на гимназията, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. За целта излъчихме и специални хора, които да контактуват с тях.

РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Николай Игнатов XIД – председател

Екатерина Великова XIД – зам. председател

Самуил Радославов XЖ – зам. председател

Ема Йорданова XIД – PR

Цветелина Александрова IXА – PR

Михаела Кателиева XIА – протоколчик

 

ОТГОВОРНИЦИ НА ВИПУСКИТЕ:

 • 8 клас – Преслав Петров VIIIЕ
 • 9 клас – Джулиана Манолова IXГ
 • 10 клас – Мария Желязкова XЕ
 • 11 клас – Петя Стоянова XIЖ
 • 12 клас – Вяра Иванова XIIЖ

 

Международен ден на учителя – 5.X.2017

По случай международния ден на учителя, възпитаниците на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ уважиха преподавателите си, като изготвиха поздравителни картички. На всеки преподавател бе връчена лично картичка от представител на Ученическия съвет на МГ.

На този ден учениците изказаха благодарност към учителите си за всеотдайната подкрепа, търпение и предадени знания, благодарение на които възпитаниците заемат призови места на национални и международни състезания и олимпиади.

 

Нашата структура:
В УС членуват по двама представители на клас – отговорник и избран от него помощник. Ръководството е съставено от Председателя, Отговорниците на випуските и Представителите. Мандатът на съвета е една година. Не забравяйте – следващият член може да сте вие!

Нашите цели:

 • Защита на правата на учащите в МГ в съответствие с Правилника на МГ и Международната конвенция за правата на детето.
 • Съблюдаване за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на МГ.
 • Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, социални кампании и проекти.
 • Представляване на учениците пред други институции.
 •  Подобряване информираността на учениците на гимназията за дейности свързани както с учебния процес, така и с извънкласните дейности.
 • Опазване имиджа на гимназията.

УСТАВ И ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

ПЛАН ЗА учебната 2016/2017 година

 1. Основни идеи:
  1. Подобряване на информираността на учениците за извънкласните дейности, доброволчески активности, стажове и др.
   • Поставяне на ново информационно табло
   • Презентиране пред учениците в час на класа от представители на съответните организации
   • Раздаване на материали
  2. Популяризиране на училищни и извънучилищни изяви и събития, безплатни за учениците.
   • Поставяне на ново информационно табло
   • Съобщения по радио уредбата на училището
   • Уведомяване на класните ръковотидели и отговорници на класовете
   • Плакати, флаери и др. , предоставени от организаторите на съответното мероприятие
   • Използване на монитор в фоаето
  3. Осигуряване на основен доставчик на храна за училищните събития.
   • Сключване на договор с фирма доставчик
  4. Представяне и посещения на различни университети на територията на страната, с цел разглеждане на материалната база и запознаване с процеса на обучение.
   • Посещаване на лекции в университетите
   • Посещение от студенти и представители на университета, с цел представяне на учебното заведение
  5. Своенвременно осведомяване на учениците за предстоящи състезания, олимпиади или конкурси.
   • Поставяне на ново информационно табло
   • Създаване на страница на УС в социалните мрежи
   • Публикуване в сайта на гимназията
  6. Организация на опера или театър поне един път в годината.
   • Договаряне на по-ниска цена на билетите
 2. План за работа на УС:
  1. Отбелязване на Международен ден за борба с трафик на хора
  2. Участие в Национална среща на ученическите съвети и парламенти
  3. Отбелязване на Деня на българския художник – 3.10
   • Поставяне на картини на ученици от гимнязията на втория етаж
   • Уведомяване на медии
  4. Международен ден на ученика 17.11
   • Поздрав по радиоуредбата
   • Пускане на музика в междучасията
   • Предоставяне на възможност за изява на таланти
  5. Световен ден за борба с ХИВ/СПИН 1.12
   • Огранизиране на анти-СПИН кампания
  6. Организиране на конкурс „Най-креативно украсена Коледна стая“ 23.12
   • Избор на жури
   • Изработване на грамоти за най-добре представилите се
  7. Международен ден за безопасен интернет 9.12
  8. Световен ден на средствата за масова информация
   • Гостуване на представители на различни медии – радио, телевизия, списания, вестници и интернет страници
  9. Отбелязване на Св. Валентин 14.02
  10. Организиране на състезание за най-дълъг скок по случай обесване на Васил Левки 20.02
  11. Организиране на поход и спортни дейности по случай 3 Март
  12. Кампания “За къде пътуваш“ 18-28.03
  13. Отбелязване на деня на шегата
   • Поздрав по радиоудредбата
  14. Отбелязване на Международен ден на танца 29.04
   • Организиране на народни танци в двора на училището
  15. Организиране на волейболен турнир 9-13.04
  16. Ден на ученическото самоуправление – Май месец
  17. Кампания „Не шофирай пил!“ 12.05
  18. Световен ден на блондинката 30.05
   • Снимка на всички блондинки в гимнязията
  19. Световен ден „Без тютюнев ден“
  20. Отбелязване на Международения ден на детето 1.06
   • Поздрав по радиоуредбата
  21. Международен ден на борба с наркоманиите
  22. Поднасяне на благодарности към всички учители
   • Поздрав по радиоуредбата