Информация за ученически олимпиади през учебната 2018/2019 година

Съгласно заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката за Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018–2019 година, се изисква съгласно :
За участието си във всяка олимпиада ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност а ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:
1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
При липса на изрично подадено съгласие, горепосочените данни и резултати от олимпиадата да бъдат публично обявявани с идентификационен код.
Ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/ настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, има право да оттегли дадените съгласия за оповестяване на резултати и на лични данни или снимки/видео чрез писмено заявление до администратора на лични данни.

Декларациите могат да бъдат взети от „ОФИС МГ“ и се предават на учителя по съответния предмет или на квестора в деня на олимпиадата.

Олимпиада по астрономия

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация – интернет, библиотеки и др. Срокът за предаване на писмените работи на учениците в училищната комисия от преподавателите по физика и по „Човекът и природата“ е 15.01.2019 г. включително.

Темите по класове са в прикачените файлове:
V-VI клас       VII-VIII клас       IX-X клас        XI-XII клас