Информация за ученически олимпиади през учебната 2019/2020 година

Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката за Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2019–2020 година, се изисква:
За участието си във всяка олимпиада ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:
1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
При липса на изрично подадено съгласие, горепосочените данни и резултати от олимпиадата да бъдат публично обявявани с идентификационен код.
Ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/ настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, има право да оттегли дадените съгласия за оповестяване на резултати и на лични данни или снимки/видео чрез писмено заявление до администратора на лични данни.

Олимпиада по астрономия

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация – интернет, библиотеки и др.
Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас. Броят на задачите за всички възрастови групи е 6, като максималният брой точки е 60.
Срокът за предаване на писмените работи на учениците на преподавателите по физика и по човек и природа е 11.01.2020 г. включително.

Темите по класове са в прикачените файлове:
V-VI клас     VII-VIII-клас      IX-X клас        XI-XII клас

 

Олимпиада по български език и литература

Резултати от общинския кръг (*.xlsx)
Допуснати до участие в областния кръг (*.xlsx)

 

Олимпиада по математика

Резултати от общинския кръг (*.xlsx)
Допуснати до участие в областния кръг
 (*.xlsx)

 

Олимпиада по математическа лингвистика

Резултати от общинския кръг (*.xlsx)
Допуснати до участие в областния кръг (*.xlsx)

 

Олимпиада по география и икономика

Резултати от общинския кръг (*.docx)
Допуснати до участие в областния кръг (*.docx)

 

Олимпиада по биология и здравно образование

Резултати от общинския кръг (*.xlsx)
Допуснати до участие в областния кръг (*.xlsx)

 

Олимпиада по химия и опазване на околната среда

Резултати от общинския кръг (*.xlsx)
Допуснати до участие в областния кръг (*.xlsx)