14.08.2019 г., 14:00 часа
Днес, 14.08.2019г. училищната комисия за осъществяване на държавен план-прием прие и разгледа оригиналните документи на кандидатите, за заемане на свободно място след трето класиране.

За записване се поканва кандидатът с входящ номер 0301465 /заявление с входящ номер 5730/14.08.2019г/.

Ученикът трябва да се запише до 16:30 часа на 14.08.2019 г.

 

09.08.2019 г.

Скъпи ученици, уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че след III класиране за прием на ученици след завършен седми клас има 1(едно) свободно място в паралелка с профил „Математически“ с интензивно изучаване на немски език.

Необходими документи за участие в четвърто класиране:

 • Заявлението по образец;
 • Служебна бележка с резултатите на ученика/ученичката от НВО след 7 клас;
 • Оригинал на свидетелството за основно образование.

График за осъществяване на дейностите по записване на ученици за свободни места след трето класиране:

 1. Срок за подаване на документи за заемане на свободното място от 09:00 до 13:00 часа на 14.08.2019г. в Канцелария на МГ „Д-р Петър Берон“.
 2. Заседание на училищната комисия – 13:00 – 14:00 часа.
 3. Обявяване на класирането на сайта на гимназията – 14:00 – 14:30 часа.
 4. Записване на класирания кандидат от 14:30 до 16:30 часа.
 5. Комисията ще приеме и разгледа оригиналните документите на учениците и ще ги класира по низходящ ред, според бала им по методиката на трите предходни класирания.

 

За учебната 2019/2020 година МГ „Д-р Петър Берон“ приема в VIII клас 182 ученици, разпределени в седем паралелки:

 • 104 ученици, 4 паралелки профил „Математически“ с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети: математика, информатика и английски език;
 • 26 ученици, 1 паралелка профил „Математически“ с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети: математика,  информатика и немски език.
 • 26 ученици, 1 паралелка профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети: информатика, информационни технологии и математика.
 • 26 ученици, 1 професионална паралелка, специалност „Системен програмист“ с интензивно изучаване на английски език.

 

Тази година дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен VII клас ще се реализират изцяло онлайн чрез портала www.priem.mon.bg. Повече подробности може да видите и тук.

МГ създава информационен център за ученици, завършили VII клас в МГ, които имат затруднения или притеснения при работата с онлайн платформата за кандидатстване. Центърът ще работи в „Офис МГ“от 3 до 5 юли 2019 година от 08:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:00 часа.

Забележка При подаване на заявление за кандидатсване в професионална паралека е необходимо да се представи медицинско свидетелство. За да бъде успешно прикачено в платформата, свидетелството трябва да бъде сканирано и съхранено като файл с формат pdf и с размер до 2MB.

 

Записването на приетите ученици в МГ „Д-р Петър Берон“ ще става по следния начин:

Комисията за прием на документи ще работи от 08:00 до 16:30 часа в следните периоди:

 • Записване след първо класиране: 12, 15 и 16 юли 2019 година
 • Записване след второ класиране: 19 и 22 юли 2019 година
 • Записване след трето класиране: 31 юли 2019 година

При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях с нотариално пълномощно лица предоставят следните документи:

 • Попълнено заявление по образец (получава се на място);
 • Оригинал на свидетелство за основно образование;
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни (получава се на място);
 • При записване в професионалната паралелка със специалност „Системен програмист“ е необходимо да бъде представен оригиналът на медицинското свидетелство, което е било прикачено в електронната система при подаване на заявлението за класиране.

 

График на дейностите за осъществяване на държавния план-прием след 7 клас

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 3 – 5 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2019 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 25 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01 август 2019 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 10 септември 2019 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 13 септември 2019 г. вкл.

 

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 година

Утвърден държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

Информация относно реда за приемане на заявление на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език (приложение № 4 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас

За допълнителна информация:
Сайт на РУО – Варна
Сайт на МОН