Прием на ученици за учебната 2024-2025 година

Утвърден държавен план-прием в МГ за ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 година

Заповед №РД06-493/24.04.2024 г.  на началника на РУО – Варна за държавен план-прием за държавните и общинските училища за учебната 2024/2025 година

 

График на дейностите по осъществяване на приема на ученици в VIII клас

Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на VII клас и на график на дейностите през учебната 2023/2024 година

 

Информация за организация на дейностите по провеждане на НВО за VII клас и реализиране на ДПП за учебната 2024/2025 г.

 

Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. за организацията и провеждането на изпити за проверка на способностите

Учениците от МГ „Д-р Петър Берон“, които желаят да участват в изпит за проверка на способностите по музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт във връзка с кандидатстване в специализирани училища, могат да подадат заявление до Директора на Математическа гимназия в срок от 21.05.2024 до 31.05.2024 г.

 

Процедура за насочване в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

 

 

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Рамков учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език (приложение № 5 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език (приложение № 4 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас

 

За допълнителна информация:
Сайт на РУО – Варна
Сайт на МОН