Прием на ученици за учебната 2023-2024 година

Утвърден държавен план-прием за ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година

 

Скъпи ученици, уважаеми родители,
Комисията за записване на учениците, класирани в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, ще работи в следните периоди:

 •  Записване след първо класиране: 13 – 17 юли 2023 година
  Дата Ден Часови интервал
  13.07.2023 г. Четвъртък от 08:30 до 17:00 часа
  14.07.2023 г. Петък от 08:30 до 17:00 часа
  17.07.2023 г. Понеделник от 08:30 до 15:00 часа
 •  Записване след второ класиране: 20 – 24 юли 2023 година
  Дата Ден Часови интервал
  20.07.2023 г. Четвъртък от 08:30 до 17:00 часа
  21.07.2023 г. Петък от 08:30 до 17:00 часа
  24.07.2023 г. Понеделник от 08:30 до 15:00 часа
 •  Записване след трето класиране: 1 – 2 август 2023 година (само при незаети места след второ класиране)
 • Записване след четвърто класиране: 11 – 14 август 2023 година (само при незаети места след трето класиране)

При записване учениците, заедно с родител/настойник или упълномощено от тях с нотариално пълномощно лице, предоставят следните документи:

 • Попълнено заявление по образец;
 • Оригинал на свидетелство за основно образование;
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
 • Оригинал на медицинското свидетелство, прикачено в системата при подаване на заявлението за участие в първо класиране за учениците, приети в специалност „Програмист на изкуствен интелект“.

 

График на дейностите по осъществяване на приема на ученици в VIII клас

Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на VII клас и на график на дейностите през учебната 2022/2023 година

 

Информация за участие в изпити за проверка на способностите

Във връзка с писмо на РУО – Варна с изх. №0605-152/16.05.2023г. учениците, които ще кандидатстват след завършен VII клас за профили и професии в областта на изкуството, утвърдени със заповед на РУО №РД06-358/28.04.2023 г. , трябва да положат изпити за проверка на способностите.

Изпитите ще се проведат, както следва:
 – Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство – на 20.06.2023 г. в СУХНИ “Константин Преславски”, гр. Варна.
 – Изпит за проверка на способностите по музика – на 21.06.2023 г. в СУХНИ “Константин Преславски”, гр. Варна.
 – Изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт – на 22-23.06.2023 г. в СУХНИ “Константин Преславски”, гр. Варна.

Заявяването за участие в тези изпити става с подаване на заявление по образец в училището, в което учениците се обучават в момента в срок от 22 до 30 май.

 

Процедура за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

 

 

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Рамков учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език (приложение № 5 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език (приложение № 4 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас

За допълнителна информация:
Сайт на РУО – Варна
Сайт на МОН