Прием на ученици за учебната 2022-2023 година

Скъпи ученици, уважаеми родители,
Комисията за записване на учениците, класирани в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ ще работи в следните периоди:

  •  Записване след първо класиране: 13 – 15 юли 2022 година
  •  Записване след второ класиране: 21 – 22 юли 2022 година
  •  Записване след трето класиране: 1 – 2 август 2022 година

Работно време на комисията:
08:30 до 16:00 часа – на 15.07.2022 г. и 2.08.2022 г.
08:30 до 17:00 часа – за всички други дни.

При записване учениците, заедно с родител/настойник или упълномощено от тях с нотариално пълномощно лице предоставят следните документи:

  • Попълнено заявление по образец;
  • Оригинал на свидетелство за основно образование;
  • Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
  • Оригинал на медицинското свидетелство, прикачено в системата при подаване на заявлението за участие в първо класиране за учениците, приети в специалност „Системно програмиране“ и „Програмист на изкуствен интелект“.

 

График на дейностите по осъществяване на приема на ученици в VIII клас

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на VII клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите (.docx)

Писмо-указание за организацията по подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способности

 

Процедура за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

Утвърден държавен план-прием за ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година

 

 

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Рамков учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език (приложение № 5 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език (приложение № 4 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас

За допълнителна информация:
Сайт на РУО – Варна
Сайт на МОН