10.04.2017
Дейности по приема на ученици в VIII клас на МГ“Д-р Петър Берон“ за учебната 2017/2018г
Заявление за явяване на изпит за проверка на способностите и заявление за насочване на ученици със СОП
Информация за изпитите за проверка на способностите, подаване на документи от ученици с хронични заболявания и училищата, в които ще се подават документи за прием след VII клас.

 

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2017/2018 г., утвърден със заповед № РД 06-241/10.03.2017 на Началника на РУО – Варна

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година

Ред за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства.

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Инструктаж за учениците от VII клас за дейността им преди началото, по време на провеждането и след края на изпитите по БЕЛ и Математика

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас

За допълнителна информация:
Сайт на РУО – Варна
Сайт на МОН