03.07.2018

Записването на учениците, приети на първи етап, и приемането на заявления за участие във втори етап на класирането ще се състои в периода от 04 до 06 юли 2018 година включително с работно време от 8:30 до 17:00 часа в стая 107 на МГ.

При записването е необходимо да се предостави оригиналът на свидетелството за завършено основно образование. Останалите заявления се получават и попълват на място.

24.04.2018
Дати, начало и времетраене на изпитите чрез тест

Изпит Дата Времетраене –
I модул
Времетраене –
II модул
Удължено време за
ученици със СОП
1 Изпит чрез тест по БЕЛ 21.05.2018 60 минути 90 минути 40 минути спрямо продължителността на всеки от модулите
2 Изпит чрез тест по математика 23.05.2018 60 минути 90 минути 40 минути спрямо продължителността на всеки от модулите

 

11.04.2018
Дейности по приема на ученици в VIII клас на МГ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2018/2019 година

 

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2018/2019 г., утвърден със заповед Заповед №РД06-338/29.03.2018 г. на Началника на РУО – Варна

Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2018/2019 година

Информация относно реда за приемане на заявление на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас

За допълнителна информация:
Сайт на РУО – Варна
Сайт на МОН