1007, 2020

График за работата на комисията за записване на учениците, приети в VIII клас на Математическа гимназия

Скъпи ученици, уважаеми родители, Комисията за записване на учениците, приети в Математическа гимназия „Д-р Петър [...]

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г.за определяне на датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2020/2021 година

Утвърден държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

Информация относно реда за приемане на заявление на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

Информация за участие в изпити за проверка на способностите

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Рамков учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език (приложение № 5 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език (приложение № 4 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас

За допълнителна информация:
Сайт на РУО – Варна
Сайт на МОН