Прием на ученици за учебната 2022-2023 година

График на дейностите по осъществяване на приема на ученици в VIII клас

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на VII клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите (.docx)

Писмо-указание за организацията по подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способности

 

Процедура за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства

Утвърден държавен план-прием за ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година

 

 

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Рамков учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език (приложение № 5 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език (приложение № 4 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас

За допълнителна информация:
Сайт на РУО – Варна
Сайт на МОН