15.01.2018г.

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2018/2019 година

 

30.11.2017г.

В съответствие с чл.73 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2018/2019 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

 • Областен кръг на олимпиадата по математика – 03.02.2018г.;
 • Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 31.03.2018 г.;
 • Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 28.04.2018 г.;
 • Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас – 09.06.2018 г.

Забележка: Участието в областния кръг на олимпиадата по математика е възможно след успешно представяне на общинския кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе на 16 декември 2017г.

 

14.09.2017г.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
В МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНA

Съгласно член 38, ал.3 от ЗПУО Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“- Варна осъществява обучениие в прогимназиален етап V-VII клас чрез държавен план-прием. Приемът се извършва след завършен начален етап на основна степен на образование и се утвърждава от началника на РУО-Варна в срок до 30 март 2018 година.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на Националното външно оценяване в IV клас и са участвали в Областния кръг на олимпиадата по математика и в две математически състезания, включени в календара на МОН.

За учебната 2018/2019 година учениците ще се класират въз основа на:

 1. резултата от Националното външно оценяване по математика;
 2. успеха от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;
 3. двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания от Календара на МОН и/или Областния кръг на олимпиадата по математика.

В срок до 15 януари 2018 година Педагогическият съвет ще определи методиката за извършване на класирането, чрез която ще бъдат определени тежестите на резултатите от състезанията и олимпиадата.

Актуална информация за дейностите по приема се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.mgberon.com.

 

29.06.2017г.
До 29.06.2017г. бяха записани всички класирани ученици за държавния план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за 2017/2018 година.

Няма незаети места.

 

18.06.2017г.
Подаването на документите за класиране за прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2017/2018 година е от 19 до 23 юни 2017 година в стая 107 при следното работно време:
на 19.06.17 (понеделник)  от 14:00 до 17:30 часа;
от 20.06.17 (вторник) до 23.06.17 (петък)  от 8:30 до 17:30 часа.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Копие от удостоверението за завършен начален етап. Носи се оригинала за сверяване. На копието се отбелязва средният успех на ученика, след преобразуването на оценките в точки *.
  Съгласно Регламента за прием в МГ в балообразуването участва резултатът от НВО по математика в точки**.
 3. Служебна/и бележка/и с резултатите от олимпиадата и/или състезанията по математика, изброени в Регламента за прием в МГ. За учениците, явявали се на олимпиада и/или състезания в МГ – Варна, служебната бележка и копие се получават на място и се прилагат към документите.
  Ако ученикът се е явявал на олимпиада и/или състезание в друго училище и желае резултатът му да бъде зачетен, то той трябва да предостави служебна бележка от училището-домакин.
 4. Декларация за информирано съгласие за публикуване на резултатите от класирането.

Заявлението(1.) и декларацията(4.) могат да бъдат получени на място или да бъдат изтеглени от  тук (*.pdf).

*Скала за преобразуване на оценки в точки (според чл. 9, ал. 10 от Наредба №11/01.09.2016 за оценяване на резултатите от обучението на учениците) :
Отличен 6 – 50 точки
Мн. добър 5 – 39 точки
Добър 4 – 26 точки
Среден 3 – 15 точки

**В удостоверението за завършен начален етап резултатът от НВО по математика e записан в %. Той ще бъде превърнат в точки по формулата n= (1/5) .k%, където n е броят на точките.
Например (1/5).100% = 20 точки.

 

17.06.2017г.
Резултатите от проведеното в МГ „Д-р П. Берон“ състезание „Откриване на млади таланти“.
На 19 юни 2017г. (понеделник) от 8:00 до 10:00 часа в стая 107 учениците и техните родители могат да се запознаят с писмените работи от Модул 2 на състезанието.

01.06.2017г.
Записването за участие в състезанието „Откриване на млади таланти“ за ученици от 4 клас ще бъде от 5 до 12 юни 2017г. в работните дни с работно време от 8:00 до 11:30 и от 12:00 до 16:00 часа в „Офис МГ“.

23.05.2017г.
МГ „Д-р Петър Берон“ ще проведе математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от 4 клас на 17 юни 2017 година.
Условията за подаване на заявки за участие в състезанието ще бъдат оповестени на сайта на гимназията на 1 юни 2017 година.

28.04.2017
Математическото състезание „Питагор“ във Варна ще се проведе на 14 май 2017г. от 9:00ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.
Заявките за участие ще се подават чрез училищата, в които се обучават учениците от 4 клас, в срок до 3 май 2017г.

Важно
График на дейностите на училищната комисия по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2017/2018 година

14.01.2017
Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година