На 23-тата конференция на УчИМИ (УЧЕНИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА към БАН) бяха представени общо 27 проекта в две сесии: 11 проекта в сесията по МАТЕМАТИКА и 16 проекта в сесията ИНФОРМАТИКА и ИТ, разработени от общо 34 ученика), от които двама ученика от 11. клас на МГ – Варна и един учител-ръководител.

Деян Хаджи-Манич, ученик от 11б клас на МГ-Варна представи два свои проекта: в сесия МАТЕМАТИКА проекта „Върху дискретния проблем за избор на канали“ (свързан с оцветяване на графи), с ръководител Мирослав Маринов (секция „Образование по математика и информатика“ на ИМИ на БАН); а в сесия ИНФОРМАТИКА и ИТ проекта „Използване на k-свързаност в научаване на представяния на графи“, с ръководител Радослав Димитров, студент в Оксфорд. Като вече одобрен участник в лятната изследователска школа RSI на MIT (от предходни издания на конференциите на УчИМИ и след участие в интервю) Деян Хаджи-Манич получи две почетни грамоти за двете си разработки.

Константин Томов, ученик от 11ж клас на МГ-Варна представи научен проект в сесия ИНФОРМАТИКА и ИТ „Dendritic-based Artificial Neural Networks”, с ръководител Галина Момчева (учител в МГ-Варна). Проектът е част от мащабен иновативен научен проект за разработка на нови модели и архитектури на невронни мрежи и се разработва от интердисциплинарен научен екип на фондация BioMed-Varna и чуждестранни учени, под ръководството на доц. Галина Момчева. Константин Томов получи грамота за отлично представяне и медал.

Наградените ученици са поканени да представят проектите си и на специализирана ученическа научна сесия по време на Националната пролетна конференция на СМБ (Съюза на математиците в България), с осигурено финансиране от УчИМИ на БАН.