Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 3 до чл. 15 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, се свиква отчетно-изборно събрание при изричните условия на чл. 7 от ПСУДОСДГУ.

Събранието ще се проведе на 07.12.2022г. от 18:00 часа при следния дневен ред:

  1. Избор на нови членове на Обществения съвет.
  2. Избор на председател на Обществения съвет поради изтичане мандата на настоящия.
  3. Организационни въпроси.