Списък с класните ръководители на отделните паралелки и класните стаи е публикуван в раздел Обучение>>Графици.