Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в ПЪРВИ/ОСМИ клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 г.

С изм. в Държавен вестник, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г. са определени размерът, редът и условията за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи/осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2021/2022 г.

Заявлението заедно с необходимите удостоверителни документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Помощта е в размер на 300 лв. и ще се отпуска по реда на чл.10а /чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), независимо от дохода.

Помощта се предоставя на семействата за ученици, записани в първи/осми клас за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Изискването е децата да живеят постоянно в страната.

Помощта се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето, както и за деца, настанени за отглеждане в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Изплащането на еднократната помощ ще е на два пъти – 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2021–2022 г., ако детето продължава да посещава училище.

Заявлението декларация за отпускане на помощта може да се получи от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ или да се изтегли от електронната страница на Агенцията за социално подпомагане.

Заявленията могат да се подават:

  • лично на място в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, като следва да се представя и лична карта на декларатора за справка;
  • чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал.
  • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с квалифициран електронен подпис.

Помощта се възстановява ако:

  • Детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  • Ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/(осми) клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  • Ученикът е допуснал 5 неизвинени отсъствия в рамките на един месец от учебната година, за които няма уважителни причини.

Заявление-декларациите се подават по настоящ адрес до 15.10.2021 г.