Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява обществена поръчка с предмет:
„Извършване на текущ ремонт на помещения за обособяване на „Център за технологии в креативните индустрии“, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ – 9.08.2021г.
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) https://app.eop.bg/today/153888