Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява обществена поръчка с предмет:
Доставка, монтаж и инсталация на техника и софтуер за изграждане на цялостно интегрирано решение за
създаване на STEM Център за технологии в креативните индустрии към МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна“ – 20.06.2021г.
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)  https://app.eop.bg/today/144164