Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява обществена поръчка  с предмет:

„Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна за срок от три години“

12.08.2019 г.
Решение (*.pdf)

20.08.2019 г.
Договор за борсово представителство (*.pdf)