Класиране на учениците, завършили IV клас и подали заявление за класиране за държавен план-прием в V клас в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

За записване се поканват първите 78 ученици, съгласно утвърдения държавен план-прием.

Поради равен бал на учениците с входящи номера №211 и вх.№194, съгласно чл.13 от Регламента за прием в V клас на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна за учебната 2019/2020 г. на по-предно място е класиран ученикът с входящ № 211.

За учениците, които имат право да се запишат в V клас за учебната 2019/2020г. на 14.06.2019г.
–  от 17:00 до 18:30ч. ще се раздават служебни бележки, за издаване на удостоверение за преместване
– от 18:30ч. ще се състои родителска среща.