Във връзка с издаването на свидетелство за завършено основно образование и ползване на лични данни на учениците, завършили IX клас, е необходимо предоставянето на декларация за съгласие от родител за обработване на лични данни на ученик.

Попълнените декларации да се предадат на класните ръководители в срок до 09.07.2018 година.