Ел. поща:[email protected]

Сл. телефон: 0883299838 

  1. Аграрен Университет – Пловдив; инженер-агроном; 1989г.
  2. ШУ „Св. Константин Преславски” – Шумен; магистър по биология и химия; 2000г.
  1. V ПКС – 2014 г., ДИКПО – Варна
  2. IV ПКС – 2016 г., ДИКПО – Варна
Обучаваща институция Тема и година на документа
Център за професионално обучение Професия „Оператор на компютър” –2005г.
Център за професионално обучение Базови и специфични компютърни умения на учители по ТТ – 2006 г.
Национален педагогически център Модул „Физика” за учебен предмет „човекът и природата” V клас –.2006 г.
Национален педагогически център Модул „Физика” за учебен предмет „човекът и природата” VI клас –2007 г.
РААБЕ България Изграждане на учителско портфолио –2012 г.
РААБЕ България Технология в създаването на ученическо портфолио. Формиращо и сумативно оценяване –2013 г.
РААБЕ България Проектният метод в обучението-модел за ефективно взаимодействие м/у учител и ученик – 2014 г.
Български червен кръст Първа долекарска помощ на работното място – 2014 г.
ДИКПО – Варна Стратегии за учебно мотивиране на учениците-2014 г.
Военна академия „Г. С. Раковски” Превенция на бедствията и авариите – 2015 г.
ДИКПО – Варна Облак-технологиите в работата на учителя – 2015 г.
Департамент за модерни обучителни методи Промененият ученик на 21 век. „Отговорът на ефективното училище – 2015 г.
ДИКПО – Варна Създаване и провеждане на електронни тестове – 2015 г.
ДИКПО – Варна Създаване на електронни формуляри за събиране и оценяване на отговори – 2015 г.
РААБЕ България Модели за прилагане на изследователския подход в обучението и оценяването на природнонаучните компетентности на учениците – 2015 г.
ДИКПО – Варна Техники и подходи за работа с ученици с различна степен на обучаемост – 2015 г.
ДИКПО – Варна Използване на софтуер за управление на офис за успешно прилагане на технологиите в работатa на учителя – 2016 г.