Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява обществена поръчка  с предмет:

Изпълнение на СМР по модернизация на актова зала и изграждане на закрита спортна площадка в Математическа гимназия  „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Модернизация на актова зала в Математическа гимназия  „Д-р Петър Берон“

Обособена позиция № 2: Изграждане на закрита спортна площадка в двора Математическа гимназия  „Д-р Петър Берон“

Обява в АОП (pdf)

Документация (pdf)

Образци на документи (doc)

КСС за обособена позиция №1: Модернизация на актова зала в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ (xls)

Проект за обособена позиция №1 (zip архив)

КСС за обособена позиция №2: Изграждане на закрита спортна площадка в двора Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ (xls)

Проект за обособена позиция №2 (zip архив)

     17.08.2016
Отговор № 1 по открита процедура (pdf)

     18.08.2016
Отговор № 2 по открита процедура (pdf)

Отговор № 3 по открита процедура (pdf)

Отговор № 4 по открита процедура (pdf)

     23.08.2016
Отговор № 5 по открита процедура (pdf)

     25.08.2016
Отговор № 6 по открита процедура (pdf)

     26.08.2016
Отговор № 7 по открита процедура (pdf)

     30.08.2016
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (pdf)

     08.09.2016
Протокол по обособена позиция 1 „Модернизация на актова зала в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

     13.10.2016
Протокол по обособена позиция 2 „Изграждане на закрита спортна площадка в двора на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

     20.10.2016
Договор по обособена позиция 2 „Изграждане на закрита спортна площадка в двора на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“