Висше, Випуск 1981, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Физика и Математика
Степен: I ПКС
Тема на разработката: „Интегративни тенденции в обучението по физика и математика в осми клас“, 2001г, Департамент за повишаване квалификацията на учителите – Варна
Публикации: „Интеграционни процеси между физика и математика чрез графичния метод“, 28-ма национална конференция по въпросите на обучението по физика „Физиката и обучението по физика на границата на две столетия“, Сборник от материали, 1999г
Специализации: „Нови методи и средства в обучението по природоматематическите дисциплини“, 1 година, ТУ – Варна
Средносрочни обучения:
Квалификационен курс по астрономия, 24 часа, НАО-Рожен
Обучение „Развитие на умения за повишаване на ключови компетенции на учениците“ по Еврпейска програма „Коменски“, 6 дни, Университет на Крит, Гърция
Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие, 32 часа, МОН *Обучение по нанотехнологии, 30 часа, МОН и СУ „Кл. Охридски“
Обучение в принципите на космическите технологии и изследвания по програма „Space camp“
Базови и специфични компютърни умения на учители по физика, 40 часа, МОН , Българска учителска програма в ЦЕРН, 7 дни, ЦЕРН
Краткосрочни обучения: Иновационни техники в съвременния урок, 8 часа, МОН
Общ трудов стаж: 34
Педагогически стаж в МГ: 29
Месторабота:
1981 – 1985г СОУ „Кл.Охридски“ – гр. Дългопол, обл. Варна, учител
1985 – 1986г СОУ “ П. Кр. Яворов“ – гр. Варна, учител
от 1986г до момента МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, учител
Награда „Варна 2013“ – Учител на годината
Награда „Варна 2007“ Учител на годината по природни науки и екология
Награда „Варна 2002“ – Ръководител на ученическа формация на годината
Отличия за ръководител на ученици,класирани на призови места на Националните състезания по физика
Отличие за значими постижения в подготовката на участниците в Националната олимпиада по физика
Отличие за успешна работа с изявени ученици в областта на физиката
Длъжност: главен учител
Преподава по: Физика – 10 клас, ЗП; Физика – 11 клас, ЗП; Физика – 11 клас, ПП;
Курс, школа, проект: Обучение по физика 11 клас
руски – В1;
английски – А1;
Добра работа с приложенията на Microsoft Office