1991, СУ „Св. Кл. Охридски“, ФМИ, висше образование, магистър, специализация „Числени методи и алгоритми“, втора специалност – учител по математика
Степен: II ПКС
Тема на разработката: 2003, ШУ „Епископ Константин Преславски“ – ДИПКУ Варна
Специализации: „Нови информационни технологии в средното образование“, 1.6.1994-16.12.1996, ТУ Варна
Средносрочни обучения:
поддържаща квалификация по информатика, 5’1994 – I фаза и 9’1994 – II фаза, СУ „Св. Кл. Охридски“, ЦИУУ
Програмиране на PHP, I фаза – 32ч, II фаза – 24ч, ШУ „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО Варна, 2014
Краткосрочни обучения:
Практикум по създаване на мултимедиен обучаващ софтуер, 1998, УПКУ Варна
Windows в класната стая. Колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя, 2013, Образование и технологии
Формиране на предприемачески умения в гимназиален етап на българските училища, МОН&Junior Achievement, 2015
CAD системи, 18 часа, ШУ „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО Варна, 2015
Общ трудов стаж: 22
Педагогически стаж в МГ: 8
Месторабота:
9’1992-3’2007 ВТГ „Г. С. Раковски“, учител по информатика, ИТ
3’2007-до момента МГ „Д-р П. Берон“, учител по информатика, ИТ
Длъжност: старши учител
Преподава по: ИТ-9 клас, ЗП; ИТ-9 клас, ПП ИТ – 11 клас, ПП Информатика – 11 клас, ПП; ИТ – 11 клас, ЗИП;
английски – самостоятелно ниво на владеене;
руски -самостоятелно ниво на владеене;