2003, ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, магистър, Информатика, Свидетелство за професионална квалификация – учител по информаика 2000, ШУ „Епископ Константин Преславски“, бакалавър, История 2005
ТУ Варна
магистър
Социална работа с деца
Средносрочни обучения: Информационни технологии и образование, 18-20.11.2015
Краткосрочни обучения: БДП, 4 часа, РУ
Общ трудов стаж: 15
Педагогически стаж в МГ: 11
Месторабота:
2004 г. до сега – МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, провеждане на учебен процес по информатика и ИТ
2001 до 2004 г., ДОВДЛРГ „Дъга“, гр. Добрич, съдействие за пълноценно интегриране на възпитаниците в училищната и социалната среда
Длъжност: старши учител
Преподава по: ИТ – 8 клас, ЗП; Информатика – 9 клас, ЗП; Информатика – 10 клас, ЗП; ИТ – 10 клас, ПП; ИТ – 10 клас, ЗП;