1976г. , СУ „Климент Охридски“- магистър, руска филология, български език и литература
1994г., магистър, английска филология
Степен: II ПКС
Тема на разработката: 1984г. – II ПКС, защитена пред изпитна комисия от Институт за усъвършенстване на учители, гр.София, след успешно полагане на съответните устни и писмени изпити.
1. Учебно помагало „Use of English“ – сборник с тестове по лексика и граматика на английския език за 8-ми клас на профилираните гимназии, одобрено от МОН с протокол №11 от 04.10.1999г.
2. 2003г. – „Reading Comprehension and Vocabulary“- сборник с текстове, изпитни задачи и упражнения по лексика за 8-ми клас на профилираните гимназии с изучаване на английски език
3. „Teaching Vocabulary to Young Learners“, „Two Aspects of Teaching Vocabulary“ – сборник „Collected Papers“, издание на Темпус СЕП 1997
Специализации: Актуални проблеми на обучението по чужд език – 1 академична година, ИРЕ „А.С.Пушкин“ – Москва
Средносрочни обучения:
Курс по обмяна на опит в Брадфорд и Илкли Колидж – Великобритания, 1месец, 1996г
Курс по методика на обучението по английски език в Кеймбридж – Великобритания, 1месец, 2005г.
Краткосрочни обучения: „Актуални проблеми на обучението по английски език“ – периодични семинари, организирани от представителствата на издателста Oxford и Longman, РИО на МОН.
Общ трудов стаж: 38
Педагогически стаж в МГ: 12
Месторабота:
01.09.1976 – 31.08.1980г. – СПТУСС „И.В.Мичурин“, гр.ДолниЧифлик,-учител
01.09.1980 – 31.08.1981г. – СОУ „П.К.Яворов“, гр.Варна – учител
01.09.1981 – 01.10.1992г. – Мичмчнско Военноморско Училище „А.Иванов“,гр.Варна – преподавател(учител)
уч.1993 – 1994г. – Вечерна гимназия, гр.Варна – пом. директор
01.09.1994 – 31.08.1999г. – ТС „В.Левски“, гр. Варна – учител
01.09.1999 – 31.08.2000г. – -ЧЕГ „Дж.Байрон“, гр. Варна – учител
01.09.2000 – 31.08.2003г. – ПГСАГ „В.Левски“, гр. Варна – учител
01.09.2003г. – МГ „Д-р Петър Берон“, гр Варна
24.04.2001г. – „Учител на годината -2001“ в Четвърти Национален конкурс на СБУ
24.05. – Почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН
грамоти за подготовката на ученици, класирани за Национални олимпиади по английски и руски език
Длъжност: старши учител
Преподава по: Руски език;
Курс, школа, проект: проект „С грижа за всеки ученик“
английски език – С 2;
руски език – С 2;