Софийски университет „Климент Охридски“, факултет „Математика и механика“, квалификация: математик, специализация: изчислител и преподавател в средните училища , 1980г.
Степен: II ПКС
Тема на разработката: „Програмиран контрол по раздел „Десетични дроби“ от учебната дисциплина „Математика – 4клас“ „, 1985г., Институт за усъвършенствуване на учители, гр.Варна
Специализации: „Основи на информатиката и приложението й в образованието“, 1г. и 6м., ВМЕИ „В.И.Ленин“ – Отдел за повишаване квалификацията.
Средносрочни обучения:
„Базови и специфични компютърни умения на учители по математика“ – 40ч. Национален педагогически център
„Оценители на тестови задачи със свободен отговор“ – 20ч. ЦКОКО
„Електронни проучвания,тестове и оценяване“ – 30ч. ВСУ „Ч. Храбър“
„Практики за обучение и оценяване на математическата грамотност“ – 30ч. ЦКОКУО
„Съвременни методи и подходи за ефективно преподаване“, РААБЕ България
Краткосрочни обучения:
„WINDOWS в класната стая. Колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя“ – Microsoft
„Изследователският подход в образованието по математика“ – ИМИ на БАН
„Проблеми на преподаването на математика, информатика и информационни технологии в средното училище“ – СМБ–секция Варна.
Общ трудов стаж: 35
Педагогически стаж в МГ: 26
Длъжност: старши учител
Преподава по: Математика – 6 клас,ЗП; Математика – 6клас,ЗИП ; Математика – 6клас,СИП, математика – 8 клас,СИП;
Курс, школа, проект: проект „С грижа за всеки ученик“