1) Висше образование, Технически университет – гр. Варна, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност Компютърна техника и технологии, специализация Програмни системи и технологии, година на завършване: 2000г.
2) Професионална квалификация ”Учител”, Технически университет – гр. Варна, година на завършване: 2002г.
Средносрочни обучения:
1) „Визуално програмиране със Scratch”, продължителност – 90 часа, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна
2) “Adobe Photoshop” – I част, продължителност – 60 часа, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна
3) “Adobe Photoshop” – II част, продължителност – 60 часа, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна
4) „Програмиране на PHP – I фаза“, продължителност – 32 часа, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО – гр. Варна
5) „Програмиране на PHP – II фаза“, продължителност – 24 часа, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО – гр. Варна
6) Методика на обучението на децата и учениците по БДП в 5 – 8 клас, продължителност – 30 часа, Русенски университет „Ангел Кънчев“
Краткосрочни обучения:
1) Участие в семинар-тренинг на тема „Невербална комуникация при педагогическото взаимодействие“, Център за обучение, консултации и тренинг ZS консулт – гр. Варна
2) „Придобиване на умения за прилагане на съвременните информационни технологии и методи в образованието“, продължителност – 6 часа, Център за творческо обучение – гр. Варна
3) „Съвременни Web технологии в обучението“, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна
4) „Windows в класната стая. Колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя“, Сдружение „Образование и технологии“
5) „Умения за презентиране“ – OD&M Consulting
6) „Организация и съхранение на дидактически материали в Internet”, продължителност – 6 часа, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО – гр. Варна
7) „Колажи и колажни техники“, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна
8) “Компютърната графика в обучението“, продължителност – 15 часа, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО – гр. Варна
9) „CAD системи“, продължителност – 18 часа, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО – гр. Варна
10) „Формиране на предприемачески умения в гимназиален етап на българските училища“, Джуниър Ачийвмънт България
11) “Целеполагане в обучението”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО – гр. Варна
12) “Контрол и оценка на учебните постижения на учениците”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО – гр. Варна
Общ трудов стаж: 13
Педагогически стаж в МГ: 12
Длъжност: старши учител
Преподава по: ИТ – 9 клас, ЗП; ИТ – 9 клас, ПП; ИТ – 10 клас, ЗИП; ИТ – 11клас, ПП; ИТ – 11 клас, ЗИП;