Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 07.1995г., Математик, учител по математика Икономически университет Варна, 06.2003г., Счетоводство и контрол, образователно-квалификационна степен Бакалавър, професионална квалификация Икономист
Средносрочни обучения:
1.Методика на обучението на деца и ученици по БДП в 5-8 клас, 30 часа, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе
2. „Управление на проекти“, 30 часа, Национален педагогически център (НПЦ)
3. Английски език – начинаещи, 84 часа НПЦ
4. Английски език IIниво, 80 часа НПЦ
Краткосрочни обучения:
1. „Интерактивни методи в обучението по математика“ 15 часа НПЦ
2. „Основни понятия в училищния курс по математика и методика на изучаването им“ 10 часа Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
3. „Изследователски подход в образованието по математика“ 2 часа
Общ трудов стаж: 25
Педагогически стаж в МГ: 5
Длъжност: старши учител
Преподава по: Математика 11 клас, ЗП Математика 10 клас ЗП; Математика 10 клас, СИП Математика 11 клас СИП;
Средно ниво на работа с приложенията на Microsoft Office