Висше магистър, 1986г., ВПИ – гр.Шумен, специалност: математик – преподавател по математика
Специализации:
Специализация по ЕИТ и програмиране, ИПКУ „Д-р П.Берон”, Варна
Средносрочни обучения:

  • „Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“, 30 ч., МОМН
  • „Електронни проучвания, тестове и оценяване“, 30 ч., ВСУ “Черноризец Храбър“

Краткосрочни обучения:

  • Методика на обучението по БДП V – VІІІ клас, 18 ч.,ТУ София
  • „Придобиване на умения за прилагане на съвременните информационни технологии и методи в образованието“, 6ч., ЦТУ София
  • „Практики за обучение и оценяване на математическата грамотност“ 12 ч., МОМН
Общ трудов стаж:  32 години

Педагогически стаж в МГ: 16 години

Длъжност: Старши учител 
Преподава по: математика – ПП и СИП – 11 клас
Курс, школа, проект:
Участие в комисии:
Отлична работа с приложения на Microsoft Office, Geonext, Autograph