1.10.1987г. – 30.08.1992г., Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, висше педагогическо- учител по математика и информатика, специалност математика и информатика
1.03.2000-10.03.2001г., Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“/Департамент за повишаване квалификацията на учителите „Д-р Петър Берон“- Варна, едногодишна професионално-педагогическа специализация, тематика- Информационни технологии в образованието с защита на дипломна работа на тема: „Преподаване на графика и анимация в училищния курс по информационни технологии в 6 клас“.
Специализации:
07.07.1987г., професионална квалификация оператор-програмист на ЕИМ,
Втора Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“-Варна
Средносрочни обучения:
07.09.1995г.- фирмен курс за анкетьори в системата на BBSS GALLUP
03.05.2015г- 30ч. РУ „Ангел Кънчев“- Русе, център за продължаващо обучение, курс по тема:“Методика на обучението на децата и учениците по БДП в V- VIII клас“
Краткосрочни обучения:
13.08.1998г.
квалиф. курс на тема: „Програмиране в графична среда Windows на базата на Delphi“- 18ч.
Министерство на образованието и науката и ИПКУ „Д-р П. Берон“- Варна
15.07.2015г.
квалиф. курс на тема:“Съвременни инструменти за графичен дизайн и мултимедия“ – 16ч.
ШУ „Епископ Константин Преславски“- Шумен/Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование-гр. Варна
17.07.2015г.
квалиф. курс на тема: „CAD системи“- 18ч.
ШУ „Епископ Константин Преславски“- Шумен/Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование-гр. Варна
Общ трудов стаж: 23
Педагогически стаж в МГ: 23
Месторабота: 15.10.1992г.- към момента : МГ „Д-р П. Берон“ -Варна на длъжност учител, а от 1.11.2011г. – длъжност старши учител
2001г.- награда на СМБ-Варна за „Високи постижения в работата с изявени ученици“
Длъжност: старши учител
Преподава по: Информатика- 9,10 клас, ЗП; Информатика- 9,10 клас, ПП; ИТ- 11 клас, ЗИП;
Курс, школа, проект:
1993г. – 2010 ръководител на курсове и школи по информатика във възрастови групи Е, C, B и А
научен ръководител на проект в XII нац. Олимпиада по ИТ 10-11 май 2014г.
2013-2014 р-л проект „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, направление „Приложни програми“- език C#
ръководител проект „Производство на горивни камери за камини АХТАРИ ПРО“ по в дейности по Приоритетна ос 1: “Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” Основна област на интервенция 1.2 „Заетост чрез развитие на предприемачеството“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ – „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II“ по ОП РЧР към Агенция по заетостта
английски език- B1;
руски език- C1;
немски език- А1;
– свободна работа с компютър
– свободна работа с приложенията на Microsoft Office, както и др,
Office пакети
– свободна работа с Internet
– свободно ниво на владеене на програмни езици.