Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2010, образователно-квалификационна степен – МАГИСТЪР, специалност – АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
Средносрочни обучения:
Teacher Refresher Course in Practical and Creative Methodology for Overseas English Language Teachers
UK Lake School of English ,Oxford, 2 July-13 July 2007
Курс за допълнително обучение на тема: „Електронни проучвания, тестове и оценяване“
хорариум: 10 часа аудиторна заетост, 20 часа извънаудиторна заетост
Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“, катедра „Информатика“
Удостоверение за професионална квалификация за завършен курс на тема: „Безопасност на движението по пътищата“, хорариум 30 часа
08-10.09.2010г.
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Краткосрочни обучения:
25.04.2015
Pearson Longman, professional development sessions:
„Classroom interaction-organizing and conducting speaking activities“
„Students’ motivation-introducing drama activities in ELT“
„Classroom management-grouping students according to their proficiency level“
20.04.2013
Oxford National Conference : „Creating a Global Classroom“
22.04.2014
seminar run by Oxford University Press:“How to teach grammar communicatively“
Общ трудов стаж: 18
Педагогически стаж в МГ: 17
Месторабота:
1998-2015 – МГ „Д-р П.Берон“
1996-1997 – ОУ „П. Волов“
учител
Длъжност: старши учител
Преподава по: 12,ЗП; 12 клас, ПП;
Английски език-С2;
Руски език-С1;
добра работа с приложенията на Microsoft Office