Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, математика и информатика
Степен: I ПКС
Тема на разработката:
II ПКС -Диагностика на знанията на учениците от 10 клас за основните типове данни в Електронни таблици и формираните умения и компетенции за работа с тях.
I ПКС – Изследване на ролята на практическите задачи в обучението по Информационни технологии в прогимназиален етап – раздел „Електронни таблици” за повишаване на вътрешно-познавателната мотивация на учениците
Публикации:
1.Application of Spreadsheeds to Process Inquiry Data, International scientific conference Informatics in the scientific knowledge, Varna, 2006
2.Числови формати от тип дата и време в електронни таблици, сборник научни трудове, Шуменски университет, 2007
3.Използване на графики в среда на Visual Basic, Математика, информатика и образование, Варна 2007
Специализации: Съвременни дидактични технологии в обучението по математика и информатика – ШУ
Средносрочни обучения: Визуално програмиране – Scratch, Програмиране на PHP 1 и 2 част, Компютърна графика – CAD системи
Общ трудов стаж: 25
Педагогически стаж в МГ: 10
Длъжност: старши учител
Преподава по: Информатика 9 клас, ЗП; Информатика 12 клас, ПП; Информационни технологии – 6,7,8 клас; Информатика 6 клас, СИП;
Курс, школа, проект: група по проект „С грижа за всеки ученик“ – подготовка на ученици за олимпиади 6 клас
Английски език – А1;
Руски език;
приложенията на Microsoft Office, програмиране С/С++, РНР, Java Script и др.