1981г. , Шуменски университет „Константин Преславски“, магистър, Математик – преподавател по математика
Степен: II ПКС
Тема на разработката: „Проверка и оценка на знанията на учениците от X клас върху учебния материал „Показателни и логаритмични уравнения и неравенства“, 1997г., Институт за повишаване на квалификацията на учителите „Д-р Петър Берон“ – Варна
Публикации:
„Ортоцентър в триъгълник” – сп. М+, 2004г., бр.3
“Системи уравнения” като преговор в XI клас”, XI. 2005г., Kонференция на СМБ – Варна
2010г., „Практически насоки за учители за работа с електронни услуги на YDP за VI и XII клас“, Национален образователен портал, МОН
2006г., 471 задачи по математика за четвъртокласници, сборник, изд. МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, колектив
8-9 май 2003г.,Сайт на тема „Подобни триъгълници““, национална конференция с международно участие „Информационните технологии в образованието“, МОН, Община Варна, СБУ
1997г., “Помощно пособие по математика за 7.клас, МГ”Д-р П. Берон”, Варна,1997г., колектив
Специализации:
„Нови методи и средства в обучението по природоматематическите дисциплини“, 18-месечна комбинирана целева специализация с дипломна работа
“Автоматизирана система за обучение по темата „Сечение на многостен с равнина“, 1990г., ТУ – ВАРНА, ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПКК
Средносрочни обучения: 21-25.07.2014г. квалификационен курс „Обучение на педагогически специалисти (помощник-директори) за формиране на базови управленски компетентности“ НИОСО
Краткосрочни обучения:
10 март 2012г.- Обучителен семинар на тема „Практики за обучение и оценяване на математическата грамотност“, ЦКОКУО – 6 часа
18.11.2015г.-семинар “Инструменти за привлекателно образование“, 4 часа, „Център за творческо обучение“
Общ трудов стаж: 34
Педагогически стаж в МГ: 29
Месторабота:
1.09.2001г. – до момента, помощник-директор по УД, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна
1.09.1986 – 31.08.2001г., учител по математика в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна
1.09.1981 – 31.08.1986г. – учител по математика в СОУ „Вела Благоева“ (СОУ „Неофит Бозвели)
май 2015г. Почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН – за дългогодишна цялостна високо професионална трудова дейност в системата на българското образование
май 2012г. Грамота за принос в дейността на секцията на СМБ – Варна
май 2008 Награда на фондация „Отворено общество“ „Най-добър учител на годината“
Длъжност: помощник-директор
Преподава по: Математика – 12 клас, ПП;
Участие в комисии:
секретар на секцията на СМБ във Варна
член на обществения съвет към началника на РИО – Варна
член на постоянната комисия към МГ за прием на ученици след 4 клас
Английски език – А1;
Руски език- В1;
Немски език – А1;
Работа с Мicrosoft Office