ПУ „П. Хилендарски“, 1986г., спец. Математика
Степен: II ПКС
Тема на разработката: програма „Нови методи и средства в обучението по природоматематеческите дисциплини“, тема „Геометричен смисъл на понятието производна на функция“, ВМЕИ, Отделение за ПКК
Средносрочни обучения:
Методика на обучението по БДП 6 дни ТУ- София и ПФ- Сливен
„Базови и специфични умения на учители по математика“ 40 ч. МОН и Майкрософт Б-я
Краткосрочни обучения:
„Придобиване на умения за прилагане на съвременни инф. технологии и методи в образованието“ 6 ч., ЦТО- София
„Невербалната комуникация при педагогическото взаимодействие“ 6 ч., Център за обучение, консултации и тренинг
„Изледователския подход в образованието по математика“ -3 ч., ИМИ- БАН
Общ трудов стаж: 28
Педагогически стаж в МГ: 28
Длъжност: старши учител
Преподава по: Математика 9 ЗП и СИП; Математика 10 ЗП и СИП;
Участие в комисии: стипендии
работа с Microsoft Office