1998г., ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“- гр. В.Търново, магистър, история и география
2001, СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по Педагогика
Степен: I ПКС
Тема на разработката: Формиране на картографски понятия и умения в обучението по География и икономика в V клас
Публикации:
Диагностика на картографските умения при изучаване на политическа карта в VІІ клас
География, 3 ,2008.
Ролевата игра при формиране на картографските понятия и умения в обучението по география и икономика в 5 клас, География, 5-6, 2009.
Специализации: Контролът в обучението по география.
Краткосрочни обучения:
Методика на обучението на децата и учениците по БДП в V-VІІІ клас
Програма за превенция на рисковете, свързани с употребата на алкохол, тютюн и нелегални наркотици сред децата на възраст 12-14 години
Практики и стартегии за изработване на инструментариум за оценяване на постиженията на учениците
Изработване на инструментариум за измерване постиженията на учениците по ядра на учебното съдържание с конкретна образователна цел
Урокът по история. Интердисциплинарни подходи
Общ трудов стаж: 17
Педагогически стаж в МГ: 2
Месторабота: 1998г.- 2015г.
Длъжност: старши учител
Преподава по: География и икономика – 7клас, ЗП; География и икономика – 9 клас, ЗП; География и икономика – 12 клас, ЗП; История и цивилизация – 7 клас, ЗП;
Отлична компютърна грамотност – MS Office, Internet, Corel Draw