1994, Шуменски университет „Константин Преславски“, магистър, английска филология
1982, ВПИ – Шумен, магистър, руска филология и втора специалност – български език и литература
Степен: II ПКС
Тема на разработката: 1992, Институт за повишаване на квалификацията на учители „Д-р Петър Берон“ – Варна
„Drama in the classrooom“, Програма ТЕМПУС, 1993-1996
http://e-learning.tu-varna:e-Bulgarian Language Course – автор
дистанционно обучение по: Английски език – част I – автор, Английски език – част II – автор
Специализации:
Подобряване на знанията по руски език за чуждестранни учители,2 години, Институт А. С. Пушкин – Москва
TESOL /Обучение за преподаватели по английски език/, 1 година, Triniti College – London
Работа по учебен проект и развиване на говорните умения в часовете по английски език, 3 години, ИПКУ – Варна
Средносрочни обучения:
ELT Methology /Методика за преподаване на английски език/, 1 месец, The British Council Sommer Schools
Електронни проучвания, тестове и оценяване, 30 часа, ВСУ „Черноризец Храбър“
Методика на обучението на децата и учениците по БДП, 30 часа, РУ „Ангел Кънчев“
Английски език – летен курс, 1 месец, Delaware University и ВИНС – Варна
Краткосрочни обучения:
Как да се справяме със стреса, 12 часа, ТУ – Варна
Cambridge English First and Advanced, 6 часа, Cambridge Schools Association
Общ трудов стаж: 25
Педагогически стаж в МГ: 3
Месторабота:
октомври 2004 – юли 2012, ТУ – Варна, хоноруван преподавател по английски и български език
ноември 2008 – май 2010, Международен колеж Добрич, филиал Варна, преподавател по английски език на хонорар
април – юни 2008, ИПКУ „Д-р П. Берон“,преподавател на хонорар в центъра за обучение, квалификация и преквалификация
септември 2007 – май 2008, ШУ „Епископ Константин Преславски“, преподавател по английски език на хонорар, асистент в катедра Западни езици
септември 1991 – септември 2004,IV Езикова Гимназия – Варна, преподавател по английски език, обучение, подготовка на тестове и провеждане на изпити, провеждане на езикови курсове за ученици и възрастни, I Езикова Гимназия – Варна, преподавател по английски език, провеждане на курсове за ученици и възрастни
септември 1987 – октомври 1990, Гимназия „Николай Лилиев” – Варна, преподавател по английски език и преподавател по руски език
септември 1986 – август 1987, СОУ „Антон Страшимиров“ – Варна, преподавател по руски език
Длъжност: старши учител
Преподава по: Английски език – 8 клас, ЗП; Английски език – 9 клас, ЗП, II чужд език;
Английски език – С2;
Руски език – С2;
Добра работа с приложенията на Microsoft Office