1991г, ПУ “Паисий Хилендарски“, магистър, специалност: математика и информатика
Специализации: „Познавателната дейност в училищния курс по математика“, 18 месеца, ВПИ “Константин Преславски“, ИПКУ “Д-р Петър Берон“, гр. Варна
Средносрочни обучения:
“Modern education with dynamic mathematics software GEONExT”, 60 ч.,ИМИ, БАН, University of Bayreuth, Germany
„Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“, 30 ч., МОМН
„Електронни проучвания, тестове и оценяване“, 30 ч., ВСУ “Черноризец Храбър“
Краткосрочни обучения:
Обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по математика (външно оценяване в 7 клас) 18 ч., МОМН
Обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по математика (ДЗИ) 18 ч., МОМН
„Практики за обучение и оценяване на математическата грамотност“ 12 ч., МОМН
Методика на обучението по БДП V – VІІІ клас, 18 ч.,ТУ София
„Придобиване на умения за прилагане на съвременните информационни технологии и методи в образованието“, 6ч., ЦТУ София
„Практики за анализ и оценяване постиженията на учениците по математика и работата им по проекти“ 12 ч., ЦКОКУО
Общ трудов стаж: 25
Педагогически стаж в МГ: 22
Длъжност: старши учител
Преподава по: Математика – 11 клас, ЗП; Математика – 11 клас, ПП; Математика – 11 клас, СИП; Математика – 8 клас, ЗП;
Участие в комисии:
комисия по приема в МГ след завършен 4 клас
комисия за стипендиите
Отлична работа с приложенията на Microsoft Office, Geonext, Geogebra, Autograph