Диплома за завършено висше образование, 1981г., ВПИ – гр.Шумен, магистър по биология, втора специалност – химия, квалификация: специалист БИОЛОГ- преподавател
І ПКС, 2001г., ШУ „Еп. Константин Преславски“ и ДПКУ „Д-р Петър Берон“- Варна“
Степен: I ПКС
Тема на разработката:
1. „Изследване качествата на дидактически тест за проверка и оценка знанията на учениците по биология в седми клас.“ ІІ ПКС, 1997г.
2. „Формиране на практически умения чрез обобщителните уроци по биология в VІ клас.“ І ПКС, 2001г.
Публикации:
1. „Опит за стандартизиране на тест по биология“, Педагог 6, 2001г.
2. „Практически аспекти на здравното образование“, Екологично и здравно образование и възпитание на учениците“, ІІ Регионална конференция, ИО на МОН гр. Силистра, 2001г.
3. „Приложение на практическата работа в обучението по биология“, конференция 45г. от ДПКУ-гр. Варна
4. „Здравни познания и практически умения на учениците“, научно-методическо списание „Биология, екология биотехнология“, МОН,1998
Средносрочни обучения:
1. „Проектите като съвременна технология и дидактическа категория“ 40ч., НПЦ, МОН
2. „Базови и специфични умения по биология“, 40ч., НПЦ, МОН
3. Модул „Физика“ за учебен предмет в 5кл, 6кл „Човекът и природата“, 40ч., НПЦ, МОН
4. „Работа в екип и управление на проекти“, 32ч., НПЦ, МОН
5. „Методика на обучението на децата и учениците по БДП в V – VIII клас“ , 30ч., Русенски университет „Ангел Кънчев“
Краткосрочни обучения:
1. „Външно оценяване по предмета „Човекът и приподата“ в VІ клас“, 10ч., МОН
2. „Професионално ориентиране“, 12ч., МОН
3. „Иновационни техники в съвременния урок“, 8ч., МОН
4. „Придобиване на умения за прилагане на съвременните информационни технологии и методи в образованието“, 6ч.ЦТО, София
5. „Информационни технологии в съвременното образование“, 13ч., Д-р К. М. Стор, Церн
6. „Превенция на рисковете, свързани с употребата на алкохол, тютюн и нелегални наркотици сред деца на възраст 12-14 години“ 8ч., ШУ „Еп. Константин Преславски“
7. „Практиктики и стратегии за изработване на инструментариум за оценяване на постиженията на учениците“ 8ч., ЦКОКУО, МОН
Общ трудов стаж: 35
Педагогически стаж в МГ: 8
Месторабота:
1. 01.09.1981г. – 31.08.1984г. ОУ „Д. Ватев“-гр. Белослав, учител по биология и химия, класно ръководство
2. 01.09.1984г. – 31.08.1997г. ОУ „Ч. Храбър“- гр.Варна, учител по биология, класно ръководство
3. 01.09.1997 – 31.08.1998г. ОУ „Н. Й. Вапцаров“- гр.Варна, учител по биология, класно ръководство
4. 01.09.1998 – 31.08.2008г. ОУ “ Ч. Храбър“ – гр.Варна
5. 01.09.2008 МГ „Д-р П. Берон“ гр. Варна
Грамоти за значими постижения на ученици в национални, областни състезания и олимпиади по биология
национален есенен турнир по информационни технологии Шумен
Длъжност: старши учител
Преподава по: Биология и ЗО – 11клас, ЗП 7клас, ЗП 9а, 9б клас, ЗП;
Участие в комисии: комисия „Здравно образование“
руски – В1/В2;
немски -А1;
добра работа с приложенията на Microsoft Office