1998 год.,Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Образователно-квалификационна степен – Магистър, специалност биология и химия, професионална квалификация – Учител по биология и химия
2003 год.- придобита Пета ПКС
2008 год.- придобита Четвърта ПКС
1991 год., Полувисш медицински институт „Д-р Ненчо Николаев“, специалност медицинска сестра
Специализации:
Придобиване на допълнителна професионална подготовка с продължителност една и половина учебни години и присъдена професионална квалификация учител по специалност „Английски език от 5 до 8 клас“
2010 год.,Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Средносрочни обучения:
„Как да научим онова,от което зависим“,7 месеца ,СУ“Св.Климент Охридски“
„Практическа приложимост на биологичните и екологични знания в учебната съдържание по биология 5-11 клас“ , 1 месец, ДПКУ-гр.Варна
„Въвеждане и прилагане на Здравно образование в средните училища“, юни 2007,Община Варна
„Организация и методика на обучението по Човекът и природата-5 и 6 клас ,модул „Физика“ , 40 часа, ДПКУ -гр.Варна
„Базови и специфични компютърни умения на учители по биология“, 40часа,МОН и НПЦ
„Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания,умения и компетентности за оценяването на учениците“,02.12.2013-06.12.2013 год.,МОН,НИОКСО
„Формирането на ключови компетентности по природни науки“, 21-22 ноември 2011 год.,РИО – Варна
„Електронни проучвания,тестове и оценяване“,30 часа,ВСУ“Черноризец Храбър“
„Методика на обучението на децата и учениците по БДП в 5-8 клас“,30 часа, РУ“Ангел Кънчев“
„Модели на поведение на учителя в проблемни ситуации“,24 часа, МОН и НПЦ
„Практики и стратегии за изработване на инструментариум за оценяване на постиженията на учениците“,27-29 март,ЦКОКО
„Превенция на трафика на хора“ Община Варна“
Краткосрочни обучения:
„Етични взаимоотношения между учители и родители“,16 часа, ДИПКУ – гр.Варна
„Използване на интерактивна бяла дъска в обучението-технологични и методически насоки“,10 часа, ДИПКУ-гр.Варна
„Външното оценяване по предмета „Човекът и природата“ в 5 клас“ , 10 часа, МОН и НПЦ
„Стратегии за развитие мотивацията за учене“, 8 часа,ДИПКУ-гр.Варна
„Модели за прилагане на изследователския подход в обучението и оценяването но природонаучните компетентности на учениците“, 8 часа, РААБЕ България
„Създаване на интерактивна учебна среда и формиране на ключови компетентности по природни науки“, HUMANITAS
„Гражданско образование“, център „Отворено общество“
Общ трудов стаж: 18
Педагогически стаж в МГ: 4
Месторабота:
15.09.1998-15.06.1999 год.,ЧПГ по УТ „Константин Фотинов“, учител по биология и химия
15.09.1999-15.06.2005 год., ОУ „Черноризец Храбър“, учител по биология и здр.образование
15.09.2005-15.06.2007 год.,СОУПЧЕ „Александър Пушкин“,лектор по биология и здр.образование
15.09.2005-15.09.2009 год., ОУ“Стефан Караджа“, учител по биология и здр.образование
15.09.2009 – 02.09.2013 год., ОУ“Стефан Караджа“, учител по биология и английски език
03.09.2013 год., Математическа гимназия“Д-р Петър Берон“, учител по биология и здр.образование
Грамота за отлични постижения в областното състезание по биология „ПРИРОДА-2006“-Варна
Грамота за отлични постижения в областното състезание по биология „ПРИРОДА-2007“-Варна
Диплом за участие в XXXVIII Национална олимпиада по биология и здравно образование- 4-5 април 2013 ,гр. Враца
Диплом за участие в XXXІX Национална олимпиада по биология и здравно образование- 6-7 април 2014, гр.Момчилград
Длъжност: старши учител
Преподава по: Биология и здравно образование, 9 клас, ЗП; Биология и здравно образование, 10 клас, ЗП; Човекът и природата- 5 клас, ЗП;
Английски език – В2;
Притежавам много добри умения за работа с приложенията на Microsoft Office, придобити чрез обучения, организирани от МОН и чрез самообучение.