Математическа гимназия  „Д-р Петър Берон“

на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:Доставка на обзавеждане и оборудване за „ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ“ – МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ВАРНА, находящ се в кв.“Чайка“, алея „Акад. Никола Обрешков“, гр. Варна” ,
че заседанието  по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници ще се проведе на 19.08.2014 г. /вторник/ от 10:00 часа, в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ гр. Варна, ж.к.“Чайка”, алея „Академик Никола Обрешков“,  Mногофукционален учебен корпус, зала „Заседателна“.

Обява в АОП

Въпроси и отговори 

 

7.08.2014 г.
Срокът за закупуване или получаване на документация за участие в настоящата обществена поръчка беше 01.08.2014 г.. Искане за разяснение по документацията, постъпили след този срок не се удовлетворяват на основание чл.29 от ЗОП. Възложителят не може да отговори на постъпили след допустимия срок искания за разяснения по документацията за участие, определен в чл.29, ал.1 от ЗОП.

31.07.2014г.

Въпрос:  Във връзка с Приложение № 1 към Образец № 3 по позиции от 1 до 9 за кабинет „Химия“ и от 2 до 6 за кабинет „Физика“ са посочени каталожни номера. За позиция 13 „Шкаф за химикали“ за кабинет „Химия“ и за позиция 30 „Доставка, монтаж и настройка на Мултимедиен проектор“ са посочени марки и модели на стоките. Тъй като за гореописаните позиции са посочени марки, модели и каталожни номера, ще приемете ли продукти с еквивалентни характеристики?

Отговор: За посочените в  позиции от 1 до 9 за кабинет „Химия“,  от 2 до 6 за кабинет „Физика“, за позиция 13 „Шкаф за химикали“ за кабинет „Химия“ и за позиция 30 „Доставка, монтаж и настройка на Мултимедиен проектор“, както и за всички останали продукти, предмет на доставката, съгласно  техническата спецификация ще се приемат продукти с еквивалентни характеристики, съответстващи на посочените такива в нея.

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

Доставка на обзавеждане и оборудване за „ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ“ – МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ВАРНА, находящ се в кв.“Чайка“, алея „Акад.  Никола Обрешков“, гр. Варна

      РАЗДЕЛ I.   ОБЩИ УСЛОВИЯ

      А) Възложител

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е МГ ,,Д-р Петър Берон“- Варна, с административен адрес: град Варна, кв. „Чайка“, алея „Акад. Никола Обрешков“, тел. 052/302-108, факс 052/307-695, е-mail: [email protected]

Б) Правно основание за възлагане на процедурата

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с чл. 14, ал.1,  т 2   и глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно със спецификите на обектите на интервенция, включени в предмета на поръчката. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя, обективирани в настоящите указания и комплекта документи, съставляващи документацията за участие в процедурата.

Към пълния текст на указанията

 

Необходими документи и образци:

Договор – проект

Методика за оценка

Техническа спецификация

Образец 1 – оферта

Образец 2 – Предложение за изпълнение

Образец 3 – Предлагана цена

Образец 4 – Банкова гаранция – участие

Образец 5 – Банкова гаранция – изпълнение

Образец 6 – Декларация за спазване на условията

Образец 7 – Декларация по член 56, ал.1, т.8

Образец 8 – Декларация от подизпълнител

Образец 9 – Декларация по член 47, ал.1, т.1 и ал.5 т.1

Образец 10 – Декларация по член 47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.5 т.2

Образец 11 – Списък изпълнени договори

Образец 12 – Декларация за приемане условията на договора

Образец 13 – Списък на документите

Приложение 1 към Образец 3