УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:
Профил „Природоматематически“

208 ученици без квоти за момичета и момчета, разпределени в
78 ученици в три паралелки Математика с английски език
Детайли    Учебен план
26 ученици в една паралелка Математика с немски език
Детайли    Учебен план
26 ученици в една паралелка Информатика с английски език
Детайли    Учебен план
26 ученици в една паралелка Информационни технологии с английски език
Детайли    Учебен план
26 ученици в една паралелка Информационни технологии с френски и английски език
Детайли    Учебен план
26 ученици в една паралелка Физика с английски език
Детайли    Учебен план