Профил „Природоматематически“

Клас Първи профилиращ предмет Първи чужд език Брой свободни места
9 Информационни технологии Френски език 1
10 Математика Английски език 2
11 Математика Английски език 2
11 Информационни технологии Френски език 1
11 Физика Английски език 2
12 Математика Английски език 4
12 Информационни технологии Френски език 1
12 Физика Английски език 2

 

Необходими документи

    1. Заявление за заемане на свободното място.
    2. Копие от учебния план, по който се е обучавал ученикът.
    3. Копие на последната страница на бележника на ученика, от която да се вижда, че ученикът е завършил учебната 2016-2017 г.

Забележка: Копието от учебния план е необходимо за определяне на приравнителните изпити, които ще се проведат от 1.09 до 14.09.2017г.

01.09.2017
Приравнителни изпити