Свободни места за ученици за учебната 2022-2023 година (към 01.11.2022 г.)

Клас Профил / Професия Профилиращи предмети Изучаван чужд език /
Начин на изучаване
Брой свободни места
9 Професия „Системен програмист“,
Специалност „Системно програмиране“
Английски език / Интензивно 1
12 Профил “Математически“ Математика, Информатика Немски език / Интензивно 1

Срок за подаване на документите: 0т 4.11 до 14.11.2022 година в канцеларията на МГ

 

Заповед на директора на МГ

 

03.11.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед РД 09-72/13.10.2022, се потвърждава възможността за записване на Петя Божидарова Генова за учебната 2022/2023 година в 6. клас.

12.10.2022
За свободното ученическо място в VI клас, обявено със Заповед № РД-09-33 от 30.09.2022 г., няма класиран ученик.  В рамките на посочения в заповедта срок няма подадени документи на кандидат, който отговаря на критериите от „Процедурата за преместване на ученик в VI и VII клас“ на МГ „Д-р Петър Берон“.  Предстои обявяване на нов срок за кандидатстване.

05.10.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед РД 09-26/28.09.2022, се потвърждава възможността за записване на Владимир Светлинов Димитров за учебната 2022/2023 година в 5. клас.

21.09.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед РД09-1081/14.09.2022, се потвърждава възможността за записване на Ален Мехрабян за учебната 2022/2023 година в 10. клас, професионална паралелка, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“.

 

13.09.2022
На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите за заемане на свободно ученическо място, определена със заповед №РД09-1066/05.09.2022, се потвърждава възможността за записване на Теодор Иванов Казаков за учебната 2022/2023 година в 10. клас, профилирана паралелка с интензивно изучаване на немски език, профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

 

Процедура за преместване на ученик от и в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, съгласно чл. 17 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна