РЕГЛАМЕНТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2017/2018 година.

(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел IV от Глава четвърта от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 2. В V клас се приемат 3 паралелки по 26 ученици (общо 78 ученици).

Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на Гимназията.

Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ има всеки ученик, който:

 1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
 2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;

(2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил на  поне две от състезанията по чл. 6 точка 1.

Чл. 6. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

 1. областен кръг на олимпиадата по математика – 08.02.2017 г.;
 2. областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – 18.03.2017 г.;
 3. Пролетни математически състезания за ученици IV-VIII клас, Варна – 01.04.2017 г.;
 4. математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 14.05.2016 г.;
 5. математическо състезание „Откриване на млади таланти“, София – 17.06.2017 г.

(2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на МГ „Д-р П. Берон“.

 

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 7. (1) Балът за класиране се образува от:

 1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
 2. успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките по учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат в точки;
 3. броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.6, ал.1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл.9.

(2) Оценките от ал.2, т.2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 8. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.7, ал.1, т.3, се получават, като резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент.

Чл. 9. (1) Коефициентите за посочените в чл.6, ал.1 състезания са:

 1. областен кръг на олимпиадата по математика – 315/Rmax;
 2. областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – 180/Rmax
 3. Пролетни математически състезания за ученици – 315/Rmax;
 4. математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 280/Rmax;
 5. математическо състезание „Откриване на млади таланти“, София – 315/Rmax.

(2) Rmax за всички състезания по ал.1 е максималният брой точки, който може да бъде постигнат според регламента на съответното състезание.

(3) Точките, които се получават по чл.8, са с точност 0,01.

Чл.10. В класирането за прием участват ученици, които са:

 1. подали заявление до директора на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, в което са посочили своето желание;
 2. представили копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадата;
 3. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;
 4. представили копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по математика.

Чл.11. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.

Чл.12. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.1.

Чл. 13. Ако след класирането по чл. 12 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.3.

Чл. 14. Ако след класирането по чл. 13 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.5.

Чл. 15. Ако след класирането по чл. 14 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.4.

Чл. 16. Ако след класирането по чл. 15 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.2.

Чл. 17. При прилагане на чл.12, чл.13, чл.14, чл.15 или чл.16 точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки.

Чл. 18. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл. 2 може да се приемат:

(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.5.

(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 5.

Чл. 18. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 19. Приемът се извършва до 15 юли 2017 г.

Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет от 9 януари 2017г. с Протокол №14 и e утвърден със заповед №РД-09-361/13.01.2017г .на директора на МГ ”Д-р П.Берон“ – Варна.

Държавния план-прием в V клас е съгласуван с Обществения съвет.