Профил на купувача

1208, 2016

МГ обявява обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по модернизация на актова зала и изграждане на закрита спортна площадка“

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" обявява обществена поръчка  с предмет: „Изпълнение на СМР по модернизация на актова зала и изграждане на закрита спортна площадка в Математическа гимназия  „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна“ по обособени [...]

1410, 2015

Доставка на обзавеждане и оборудване за „ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ“

Математическа гимназия  „Д-р Петър Берон“ на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:Доставка на обзавеждане и оборудване за "ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ [...]