Профил на купувача

1208, 2019

МГ обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление …

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява обществена поръчка  с предмет: "Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Варна за срок от три години" 12.08.2019 г. Решение (*.pdf) [...]

1110, 2016

МГ обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за дигитална класна стая…

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява обществена поръчка  с предмет: "Доставка на оборудване за дигитална класна стая в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна." Обявление в АОП (pdf) Решение (pdf) Документация (pdf) Приложения за [...]

1409, 2016

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки

Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МГ „Д-р Петър Берон” Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МГ „Д-р Петър Берон”

1208, 2016

МГ обявява обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по модернизация на актова зала и изграждане на закрита спортна площадка“

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" обявява обществена поръчка  с предмет: „Изпълнение на СМР по модернизация на актова зала и изграждане на закрита спортна площадка в Математическа гимназия  „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна“ по обособени [...]

1410, 2015

Доставка на обзавеждане и оборудване за „ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ“

Математическа гимназия  „Д-р Петър Берон“ на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:Доставка на обзавеждане и оборудване за "ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ [...]