EUOP_Sciense
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Училищни дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Извънкласна дейност Тип занимание Ръководител
Превантивен клуб Занимание по интереси Ивелина Петкова
Превантивен клуб II Занимание по интереси Ивелина Петкова
Астрономия и космически науки Занимание по интереси Веселка Радева
Програмиране на C# – ниво 1 Занимание по интереси Ивелина Вълчева
Програмиране на C# – ниво 2 Занимание по интереси Ивелина Вълчева
Европейски клас Занимание по интереси Славчо Коцев
Европейски клас II Занимание по интереси Славчо Коцев
Експериментална химия Занимание по интереси Антоанета Хинева
Стимулиране на постиженията по информатика в 11 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Мая Караджова
Изучаване на софтуер за чертане – напреднали Занимание по интереси Румянка Иванова
Изучаване на софтуер за чертане – начинаещи Занимание по интереси Румянка Иванова
Стимулиране на постиженията по информационни технологии в 10 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Маргарита Димитрова
Стимулиране на постиженията по математика в 12 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Валентина Момчилова
Стимулиране на постиженията по математика в 8 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Мариана Маврова
Стимулиране на постиженията по математика в 9 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Сашка Христова
Компютърна анимация Занимание по интереси Елена Димитрова
Клуб „Млад програмист“ Занимание по интереси Тотка Трифонова
Младежка космическа лаборатория Занимание по интереси Костадин Левков
Преоткрий България Занимание по интереси Десислава Темелкова
Предприемачество по програмата на JA „Учебна компания“ Занимание по интереси Димитрина Докимова
Състезателна математика – 11 клас Занимание по интереси Иван Ангелов
Състезателна математика – 8 клас Занимание по интереси Стоян Ненков
Състезателна математика – 9 клас Занимание по интереси Мирослав Генов
Създаване на мобилни приложения с AppInvertor Занимание по интереси Елеонора Павлова
Стимулиране на постиженията по физика в 10 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Силвия Захариева
Стимулиране на постиженията по физика в 12 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Силвия Захариева
Фотография Занимание по интереси Валентина Кръстева
Преодоляване на обучителните затруднения в обучението по френски език – 10 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Пенка Иванова
Преодоляване на обучителните затруднения в обучението по френски език – 9 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Пенка Иванова
Стимулиране на постиженията по химия За стимулиране на постиженията по учебния предмет Антоанета Хинева
Читателски клуб – любители на американска литература Занимание по интереси Соня Янчева