EUOP_Sciense
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Училищни дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

Извънкласна дейност Тип занимание Ръководител
Превантивен клуб Занимание по интереси Ивелина Петкова
Астрономия и космически науки Занимание по интереси Веселка Радева
Въведение в програмирането със C# за напреднали Занимание по интереси Ивелина Вълчева
Въведение в програмирането със C# за начинаещи Занимание по интереси Ивелина Вълчева
Евроклас Занимание по интереси Йорданка Коцева
Експериментална химия Занимание по интереси Антоанета Хинева
Етика и право  – 10 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Палмира Дачева
Изучаване на софтуер за чертане – напреднали Занимание по интереси Румянка Иванова
Изучаване на софтуер за чертане – начинаещи Занимание по интереси Румянка Иванова
Информационни технологии – 10 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Маргарита Николова
История и цивилизация За стимулиране на постиженията по учебния предмет Екатерина Петрова
Клуб „Археология“ Занимание по интереси Силвия Славова-Фату
Компютърна анимация Занимание по интереси Елена Димитрова
Млад програмист Занимание по интереси Тотка Трифонова
Младежка космическа лаборатория Занимание по интереси Костадин Левков
Опознаване на забележителностите на България Занимание по интереси Десислава Темелкова
Предприемачество по програмата на JA „Учебна компания“ Занимание по интереси Димитрина Докимова
Приложна психология Занимание по интереси Ивелина Петкова
Приложно програмиране Занимание по интереси Юлия Димитрова
Роботика и мехатроника Занимание по интереси Емил Димитров
Създаване на мобилни приложения с AppInvertor Занимание по интереси Елеонора Павлова
Физика и астрономия – 12 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Силвия Захариева
Физика и астрономия – 9 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Силвия Захариева
Фотография Занимание по интереси Валентина Кръстева
Френски език – 8 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Пенка Иванова
Френски език – 9 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Пенка Иванова
Френски език – 9 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Наталия Лефтерова
Химия и опазване на околната среда – 11 клас За стимулиране на постиженията по учебния предмет Антоанета Хинева
Читателски клуб Занимание по интереси Соня Янчева
„Химията лесна и интересна“ Занимание по интереси Антоанета Хинева