Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна

Процедура за освобождаване на ученик от часове по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, във връзка с изпълнение на чл. 46 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна

Процедура за преместване на ученик от и в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, съгласно чл. 17 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна

Процедура за преминаване на ученик от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна от дневна форма в самостоятелна форма на обучение

Процедура при недопускане на ученик от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, съгласно чл. 52 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна

Процедура при отстраняване на ученик от час, съгласно чл. 53 от Правилник за дейността на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна

Процедура по налагане на санкции на ученици на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна