Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2017/2018 г.,
утвърден със заповед № РД 06-241/10.03.2017 на Началника на РУО – Варна  

 1. Държавен план-прием в VIII клас:
  • 5 паралелки профил „Математически“ по 26 ученици
  • 2 паралелки профил „Софтуерни и хардуерни науки“  по 26 ученици 
 2. Профилиращи предмети за паралелките:
  • профил „Математически“ с профилиращи учебни предмети математика, информатика, немски език, английски език – 1 брой;
  • профил „Математически“ с профилиращи учебни предмети математика, информатика, английски език, информационни технологии – 3 броя;
  • профил „Математически“ с профилиращи учебни предмети математика, физика, английски език, информационни технологии – 1 брой;
  • профил „Софтуерни и хардуерни науки“ профилиращи учебни предмети информатика, информационни технологии, немски език, математика – 1 брой;
  • профил „Софтуерни и хардуерни науки“ профилиращи учебни предмети информатика, информационни технологии, английски език, математика – 1 брой; 
 3. Балът за класиране на учениците е сбор от следните елементи:
  • по чл.57,  ал.1, т.1 от Наредба №10 – три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по по български език и литература;
  • по чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10 – оценките математика и български език и литература от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 4. Учениците се обучават по Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план).