Обществен съвет към Математическа гимназия „Д-р Петър  Берон“ – Варна

Председател:
Наталия Ушева
Членове:
Пламен Анастасов
Валентина Маркова
Мартин Христов
Иван Иванов
Наталия Димитранова
Даниела Генчева
Емил Цанков
Анета Маджарова

Резервни членове:
Биляна Димитрова
Назифе Шакирова
Катя Лукова
Адриана Костадинова
Милена Чавдарова
Ваня Ангелова

Електронна поща за контакт: [email protected]

 

Протоколи от заседанията:
Протокол 1         Протокол 2         Протокол 3          Протокол 4       Протокол 5
Протокол 6         Протокол 7         Протокол 8

 

Отчет за дейността на Обществения съвет през периода 07.12.2022 – 31.12.2023 година

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

 

22.11.2022 г.

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 3 до чл. 15 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, се свиква отчетно-изборно събрание при изричните условия на чл. 7 от ПСУДОСДГУ.

Събранието ще се проведе на 07.12.2022г. от 18:00 часа при следния дневен ред:

 1. Избор на нови членове на Обществения съвет.
 2. Избор на председател на Обществения съвет поради изтичане мандата на настоящия.
 3. Организационни въпроси.

 

02.09.2022 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 07.09.2022 г. (сряда) от 18:00 ч. с дневен ред:

 • Съгласуване на учебни планове за учебната 2022/2023 година.
 • Организационни въпроси.

 

06.11.2019 г.
На 14.11.2019 г. ( четвъртък) от 18:30 ч. в Актовата зала на МГ „Д-р П. Берон“ ще се проведе събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към МГ „Д-р П. Берон“.
На събранието присъстват родителите, избрани на родителските срещи, проведени на 23 и 24.10.2019 г.

18.09.2018 г.

Свиква се заседание на Обществения съвет на 27.09.2018г.(четвъртък) от 18:00ч. с дневен ред:

 • Документи, свързани с учебната 2018/2019 година.
 • Проекто-бюджет на МГ за 2019 година.
 • Организационни въпроси.

 

12.01.2018 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 25.01.2018г.(четвъртък) от 18:15ч. с дневен ред:

 • Етичен кодекс.
 • Становище по доклада за бюджета на гимназията за 2018г.
 • Становище за кандидатстване за иновативно училище в I гимназиален етап.

 

05.09.2017 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 08.09.2017г.(петък) от 18:00ч. с дневен ред:

 • Съгласуване на новия учебен план.
 • Обсъждане на вариантите за нова сграда на МГ.
 • Организационни въпроси.

 

09.08.2017 г.
Във връзка със съгласуване на учебниците за учениците от VI клас, се свиква заседание на Обществения съвет на 21.08.2017г.(понеделник) от 18:00ч. с дневен ред:

 • Съгласуване на учебниците за учениците от VI клас, които се предоставят за безплатно ползване.
 • Разни.

 

05.04.2017 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 18.04.2017г. от 18:00ч. с дневен ред:

 • Разискване за необходимостта от предоставяне на петно за нова сграда на МГ.
 • Организационни въпроси.

 

16.02.2017 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 27.02.2017г. (понеделник), от 18:00ч. с дневен ред:

 • Становище по бюджета на МГ „Д-р Петър Берон“ за  2017 година.

 

03.01.2017 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 12.01.2017г. (четвъртък), от 18:30ч. с дневен ред:

 • Становище по държавния план-прием на ученици в V и VIII клас за учебната 2017/2018г.
 • Становище по кандидатстването на МГ „Д-р Петър Берон“ за включване в списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018г.