Обществен съвет към Математическа гимназия „Д-р Петър  Берон“ – Варна

Председател:
Добрин Каишев
e-mail: [email protected]
Членове:
Анета Маджарова e-mail: [email protected]
Ася Рижова e-mail: [email protected]
Здравко Славов
e-mail: [email protected]
Калина Стоянова e-mail: [email protected]
Нели Димитрова e-mail: [email protected]
Соня Въчинска e-mail: [email protected]
Станислав Захариев
e-mail: [email protected]
Таня Грандева e-mail: [email protected]

Резервни членове:
Десислава Шишманова e-mail: [email protected]
Снежана Апостолова
e-mail: [email protected]
Бисерка Жолтовска
e-mail: [email protected]
Величка Дамянова e-mail: [email protected]
Благовеста Михайлова e-mail: [email protected]

Протокол от събрание на родителите за избор на обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 Протокол от заседанието на Обществения съвет, проведено на 12.01.2017

 

22.11.2022 г.

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 3 до чл. 15 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, се свиква отчетно-изборно събрание при изричните условия на чл. 7 от ПСУДОСДГУ.

Събранието ще се проведе на 07.12.2022г. от 18:00 часа при следния дневен ред:

 1. Избор на нови членове на Обществения съвет.
 2. Избор на председател на Обществения съвет поради изтичане мандата на настоящия.
 3. Организационни въпроси.

 

02.09.2022 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 07.09.2022 г. (сряда) от 18:00 ч. с дневен ред:

 • Съгласуване на учебни планове за учебната 2022/2023 година.
 • Организационни въпроси.

 

06.11.2019 г.
На 14.11.2019 г. ( четвъртък) от 18:30 ч. в Актовата зала на МГ „Д-р П. Берон“ ще се проведе събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към МГ „Д-р П. Берон“.
На събранието присъстват родителите, избрани на родителските срещи, проведени на 23 и 24.10.2019 г.

18.09.2018 г.

Свиква се заседание на Обществения съвет на 27.09.2018г.(четвъртък) от 18:00ч. с дневен ред:

 • Документи, свързани с учебната 2018/2019 година.
 • Проекто-бюджет на МГ за 2019 година.
 • Организационни въпроси.

 

12.01.2018 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 25.01.2018г.(четвъртък) от 18:15ч. с дневен ред:

 • Етичен кодекс.
 • Становище по доклада за бюджета на гимназията за 2018г.
 • Становище за кандидатстване за иновативно училище в I гимназиален етап.

 

05.09.2017 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 08.09.2017г.(петък) от 18:00ч. с дневен ред:

 • Съгласуване на новия учебен план.
 • Обсъждане на вариантите за нова сграда на МГ.
 • Организационни въпроси.

 

09.08.2017 г.
Във връзка със съгласуване на учебниците за учениците от VI клас, се свиква заседание на Обществения съвет на 21.08.2017г.(понеделник) от 18:00ч. с дневен ред:

 • Съгласуване на учебниците за учениците от VI клас, които се предоставят за безплатно ползване.
 • Разни.

 

05.04.2017 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 18.04.2017г. от 18:00ч. с дневен ред:

 • Разискване за необходимостта от предоставяне на петно за нова сграда на МГ.
 • Организационни въпроси.

 

16.02.2017 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 27.02.2017г. (понеделник), от 18:00ч. с дневен ред:

 • Становище по бюджета на МГ „Д-р Петър Берон“ за  2017 година.

 

03.01.2017 г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 12.01.2017г. (четвъртък), от 18:30ч. с дневен ред:

 • Становище по държавния план-прием на ученици в V и VIII клас за учебната 2017/2018г.
 • Становище по кандидатстването на МГ „Д-р Петър Берон“ за включване в списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018г.