30.12.2020 г.

ОБУЧЕНИЕ В МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ВАРНА
от 04.01.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

От 04.01.2021 г. обучението на учениците в гимназията продължава да се извършва при следната организация:

 1. Обучението за учениците в дневна форма от V до XII клас ще се извършва синхронно в електронна среда от разстояние.
 2. Синхронното обучение включва синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците, както и синхронна текуща обратна връзка и оценяване на резултатите от обучението. При реализиране на on-line обучението задължително се изполват микрофон и камера.
 3. При обучението в електронна среда от разстояние учителите да използват възможностите на Google G Suite за образование. Обучение в електронна среда от разстояние да се организира от всички учители, включително и от учителите по физическо възпитание и спорт.
 4. Консултациите с ученици и родители ще се извършват on-line чрез връзки, публикувани в съответната виртуална класна стая или в електронния дневник по утвърдения график.
 5. За посочения период учениците, за които е одобрено ОЕСР по чл.40а, ал.1 и чл.40а, ал.4, т.3 от Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование, се прекратява. Същите ще се обучават синхронно със седмичното разписание на съответната паралелка.
 6. Учебните занятия за всички ученици ще започват в 8:00 ч. Учебните часове ще са:
  – с продължителност 30 минути за учениците от V до VII клас при следния часови график:
  1. час 8:00 – 8:30
  2. час 8:45 – 9:15
  3. час 9:30 – 10:00
  4. час 10:25 – 10:55
  5. час 11:10 – 11:40
  6. час 11:55 – 12:25
  7. час 12:40 – 13:10
  8. час 13:25 – 13:55
  – с продължителност 35 минути за учениците от VIII до XII клас при следния часови график:
  1. час 8:00 – 8:35
  2. час 8:45 – 9:20
  3. час 9:30 – 10:05
  4. час 10:25 – 11:00
  5. час 11:10 – 11:45
  6. час 11:55 – 12:30
  7. час 12:40 – 13:15
  8. час 13:25 – 14:00
  9. час 14:10 – 14:45
 7. При предвидени два учебни часа занятията може да се провеждат без почивка между тях.
 8. За посочения период се преустановява провеждането на часовете за спортни дейности с учениците.
 9. За посочения период могат да се провеждат:
  – занимания по интереси;
  – занимания по НП „Подготовка за олимпиади“.
  Заниманията се провеждат онлайн в дните, съгласно утвърдените графици, с начален час 15:30 ч. Продължителността на едно занятие е не повече от 3 учебни часа по 30/35 минути.
 10. Учебните часове се провеждат при променено седмично разписание, утвърдено със заповед №РД-09-186/27.11.2020 г.
 11. Педагогическият съветник ще извършва своята дейност чрез работа от дома, използвайки средствата за електронна комуникация за извършане на консултативна и корекционна дейност в рамките на 5 часа дневно.
 12. Комуникацията със служителите на гимназията ще се осъществява предимно по телефон и/или e-mail, електронен дневник и др. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани в сградата. След посещението да се извърши дезинфекция на повърхностите, с които е имало контакт.
 13. Сградата да е достъпна от 8:30 до 16:00 ч.

Павлин Петков