ОБУЧЕНИЕ В МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ВАРНА
от 25.10.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с актуалните данни от РЗИ – Варна и разпореждане от РУО-Варна, от 25.10.2021 г. учебният процес за учениците от V до XII клас ще се провежда само от разстояние в електронна среда при следната организация:

 1. Учебните занятия ще се водят при двусменен режим както до сега:
  • I смяна: V и XII клас;
  • II смяна: VI, VII, VIII, IX, X и XI клас.
 2. Учебните часове се провеждат при  утвърденото седмичното разписание.
 3. За всички класове, незвисимо от формата на обучение, графикът на учебните часове е:
  Час Начало на часа
  при I смяна
  Начало на часа
  при 
  II смяна
  1. 8:00 13:30
  2. 8:45 14:15
  3. 9:30 15:00
  4. 10:25 15:55
  5. 11:10 16:40
  6. 11:55 17:25
  7. 12:40 18:10
  • Продължителността на учебния час:
   • за ученици от V, VI и VII клас е 30 минути;
   • за ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас е 35 минути.
  • При предвидени два учебни часа по предмет, часовете могат да се провеждат без почивка между тях, за да се осигурява време за раздвижване.
 4. За обучението ще се ползват създадените виртуални класни стаи и връзки за Meet
 5. Обучението в електронна среда от разстояние за учениците в дневна форма ще се извършва синхронно. Синхронното обучение включва синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците, както и синхронна текуща обратна връзка и оценяване на резултатите от обучението. При реализиране на on-line обучението задължително се изполват микрофон и камера.
 6. Консултациите с ученици и родители ще се извършват on-line чрез връзки, публикувани в съответната виртуална класна стая или в електронния дневник по утвърдения график.
 7. За посочения период учениците, за които е одобрено ОРЕС по чл.40а, ал.3 и чл.40а, ал.4, т.3 от Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование, се прекратява. Същите ще се обучават синхронно със седмичното разписание на съответната паралелка.
 8. Допълнителният час за спортни дейности се преустановява.
 9. Извънкласните дейности на Занимания по интереси и по НП „Подготовка за олимпиади“ ще се провеждат онлайн. Заниманията се провеждат онлайн в деня, утвърден със съотвeтния график. Началният час се съобразява с начина на провеждане на обучението. Едно занятие може да е не повече от 3 учебни часа с продължителност на един учебен час 35 минути.
 10. Педагогическият съветник ще извършва своята дейност онлайн, като връзката се осъществява чрез служебния имейл: [email protected]
 11. В посочения период библиотеката ще работи при установеното работно време при спазване на необходимите противоепидемични мерки.
 12. Комуникацията със служителите на гимназията ще се осъществява само по телефон и/или e-mail, електронен дневник и др.

ПАВЛИН ПЕТКОВ
ДИРЕКТОР